مردم برای رجیستری پول ندهند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

حسین فالح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر منتشر شده در یکی از رسانههای فارسی خارج از کشور، درباره غیرفعال شدن گوشیهای تلفن همراه در دســت مردم با اجرایی شدن طرح رجیستری را تکذیب کرد. او توضیح داد: طرح رجیســتری از ۸۲مهرماه شروع میشــود که در فاز نخست آن مانیتورینگ است و در این فاز اجرای رجیستری از یک سری مدل محدود شروع میشود. رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بــر اینکه در اجرای طرح رجیســتری از مردم به هیچ عنوان پولی بهعنوان گمرک گرفته نمیشود، افزود: اجرای رجیستری به هیچعنوان برایمردمهزینهنخواهدداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.