گردش مالی 6 هزار میلیاردی لیزینگهای خودرو

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

درحالی حجــم زیــادی از عملیات شرکتهای لیزینگ رســمی و دارای مجوز در بازار به واگذاری خودرو اختصاص دارد که این شرکتها حدود 6هزارمیلیارد تومان درســال گردش مالی دارند.آمارهانشانمیدهدشرکتهایفعالدرسال 1395 حدود ۴هزارمیلیارد تومان تسهیالت خرید کاال به مشتریان واگذار کردهاند که ۲7درصد آن در بخش خودروهای سواری، 11درصد در خودروهای کار و ۰1درصد در بخش ماشــینآالت و تجهیزات مصرف شده اســت و در مقابل سهم سایر بخشها ازجمله کاالهای بادوام و غیرمنقــول و تجهیزات درمانیدرمجموعهفتدرصدبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.