برای ارز تکنرخی آماده نیستیم

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

اکبر کمیجانی قائممقــام بانک مرکزی با بیان اینکه باید حساسیتها در حوزه اقتصاد کالن و اوضاع بینالمللی برای یکسانسازی نرخ ارز لحاظ شــود، گفت: مالحظاتی وجــود دارد که ناگزیریم رعایت کنیم. به گفته او، برای یکسانسازی نرخ ارز مجموعه شــرایط اقتصاد کالن و اوضاع بینالمللی ایران باید در یک وضع اطمینان بخشی قرار داشته باشــد تا وقتی که به ســمت نرخ ارز واحد حرکت میکنیم، اطمینان از ماندگاری و پایداری آن وجود داشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.