وزیر اقتصاد به واشنگتن رفت

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مسعود کرباســیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس هیأتی به منظور شرکت در اجالس ساالنهبانکجهانیواردواشنگتنشد.درحاشیهاین اجالس،دیدارهایدوجانبهباوزراومقاماتاقتصادی چند کشــور، معاون و مدیران گروه بانک جهانی، رئیس صنــدوق بینالمللی پول و روســای بانک مرکزی حاضر در اجالس ازجمله برنامههایی است که در دســتور کار وزیر اقتصاد کشورمان قرار دارد. اجالس پاییزه بانک جهانی از تاریخ 1۲ تا 3۲مهرماه جاری در واشــنگتن برگزار میشود. گفتنی است، ایران هجدهمین سهامدار صندوق بینالمللی پول بینکشورهایعضواست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.