افزایش تورم ونزوئال به 003۲درصد

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

صندوق بینالمللی پول اعالم کرد که تورم ســالیانه 3 رقمی ونزوئال این طور که پیش میرود، آماده است تا در سال ۸1۰۲ به بیش از ۰۰3۲درصد جهش کند که این باالترین مقــدار پیشبینیای است که تا کنون صندوق بینالمللی پول برای یکی از کشــورهای عضو خود تخمین زده است.بحران سیاسی تشدید شدهای که از سال ۴1۰۲ در جریان است فشار بســیار زیادی به فعالیتهای اقتصادی تحمیلکردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.