سقوط آزاد دینار الجزایر

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مدتی است که رسانههای الجزایر تقریبا هر روز در مورد کاهش ارزش دینار مقابل ارزهای دیگر ازجملهیوروودالرمینویسندکهکاهشارزشدینار مقابل یورو و دالر رکورد زده و قیمت بیسابقهای را ثبت کرد. قیمت ۲ ارز پرطرفدار یورو و دالر آمریکا در بازارهای رسمی با نرخ بازار غیررسمی الجزایر که خودبهآن«السوقالموازی»یا«السکوار»میگویند، بسیار متفاوت است به گونهای که نرخ رسمی یک دالر حدود 111دینار و نرخ رســمی هر یورو حدود 131دیناراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.