میزان بارشهای تهران نسبت بهسال گذشته

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

ثبت بارشهای ۸.7 میلیمتری ۰۲روز ابتدایی ســال آبی جاری در اســتان تهران درحالیاستکهدرمدتمشابهسالگذشته(اولمهرتابیستممهر59)درسطحاستان تهران در مجموع فقط1.۰ میلیمتر بارش ثبت شده بود. میزان بارشها در استان تهران در۰۲روزابتداییمهرماهدریکدوره9۴سالهنیزبهطورمتوسط5.3میلیمتربودهاست که میزان بارشهایسال آبی جاری در این استان بیش از۲ برابر متوسط درازمدت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.