سرعت قطارهای جهان نسبت به ایران

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

فارس|طیسالهایگذشتهنقششبکهریلیدرتوسعهاقتصادیکشورهابهشدت افزایش یافته و عمال سه برابر شده است.به گزارش ترند درحالیکه سرعت قطارها در برخی کشورهای جهان از ۰۰3کیلومتر در ســاعت فراتر رفته و حتی شاهد رسیدن سرعتآنهابهحدود۰۰5کیلومتردرساعتهستیمسرعتقطارهادرایرانتنهادرچند نمونهبهحدود۰61کیلومتردرساعترسیدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.