7600 واحد پردیس بدون آب و برق ماند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: حدود۰۰67 واحد مسکن مهر پردیس آماده تحویل است. در فازهای ۸ و 11واحدهایی آماده شده اما در انتظار کمک دستگاههای خدماترسان در اتصال انشعاباتآبوفاضالبهستیم.خصوصادرروزهای اخیر نصب علمک به مشــکل تبدیل شده است و فکر نمیکردیم شرکت گاز این روزها دست ما را در پوستگردوبگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.