ایراندرفهرست5کشورجهانباسودبانکیباال

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

در ســوئد نــرخ بهــره بانکــی منفی اســت. یعنی اگر کســی بخواهد پول خــود را در بانــک بهصورت ســپرده بانکی نگهداری کند، بایــد هزینــه آن را پرداخت کند. آمارهای انتشــاریافته از ســوی بانک جهانی نشان میدهد، سودی که بانکهای ایران بابت ســپردههای مردم پرداخــت میکننــد یکی از باالترینهــا در میــان 83۱ کشور جهان اســت. نرخ سود ســپردههای بانکی در ایران طی سال میالدی تنها از نرخ سود ســپردههای بانکی در 4 کشور بالروس، یمن، ترکیه و اوگاندا کمتر بوده است.

بانکهــای بالروســی باالترین سود را به سپردههای مشــتریان خود میپردازند. نــرخ ســود ســپرده در این کشور طی ســال 2۱۰2 بالغ بــر 3.22درصد اعالم شــده است. این رقم برای یمن ۵.9۱ درصد، ترکیــه 4.6۱درصد و اوگاندا 2.6۱درصد اعالم شده اســت. ایران نیز پــس از این کشورها در رتبه پنجم از نظر باال بودن نرخ سود سپرده قرار گرفته اســت. ونزوئــال با نرخ سود ســپرده ۵.4۱ درصدی، اوکراین با 3۱ درصد، سائوتوم بــا ۱2.9 درصــد، آرژانتین بــا 2۱درصد و بنــگالدش با 7.۱۱درصــد در رتبههــای ششــم تا دهم از این نظر قرار گرفتهاند.

کشــور ســوییس و سوئد کمترین نرخ ســود ســپرده را در جهان دارند. نرخ ســود ســپردهها در این دو کشــور منفی اســت. در نمــودار زیر نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف با ایران مقایسه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.