تعطیلی بیش از 05۲ آرایشگاه زنانه

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

کهکرمانشاهدرصدرجدولبیکاریمینشیندوسال ۵9 با نرخ ۱.32درصد و ســال 94 هم این استان با نرخ 6.8۱درصدی رتبه نخست بیکاری در کشور را کسبکرد. بررسیوضعنیرویکار درتبریز،همدانومشهد نیــروی کار در تبریز هم حال و روز خوشــی ندارد؛ البته اوضاع تبریز به مراتب بهتر از اصفهان و کرمانشاه است. یک فروشگاه تبریزی، درخواست شاگرد با ضامن و کارت پایان خدمت برای ۰۱ســاعت کار در روز کرده و به «شهروند» میگوید که برای این میزان کار حاضر نیست بیشتر از ۰۰۵ هزار تومان در ماه بپردازد. در سایر آگهیها هم شــرایط بهتری در انتظار شما نیست. از مهندسان تبریز با حقوق بین ۰۰6 تا ۰۰8هزار تومان دعوت به کار شده اســت. آگهیهای شهر همدان هم چنگیبهدلنمیزنند.دریکیازاینآگهیهاکهنیروی آن بهسرعت هم جذب شده است، کارفرما درخواست شاگرد جهت اجرای سقف کاذب برای ساعت 8 صبح تا 6 عصر داده بود. حقوق مد نظر کارفرما روزی ۰2هزار تومان است. مشهد تنها کالنشــهری است که اوضاع بهتری از سایر کالنشهرها دارد. در آگهیهای استخدام مشهدیها کارگران بین۰۵7 تا۰۵8هزار تومان حقوق میگیرندوالبتهکموبیشموقعیتهایکاریباحقوق یک تا یک میلیون و ۰۰۱هزار تومان هم در این شــهر پیدامیشود.

دستمزدپاییندرآشفتهبازارکار

شــهربانو عابدی، نایبرئیس اتحادیه آرایشگرهای زنانه از تعطیلی 264 آرایشگاه زنانه بدون مجــوز در 6ماه اول ســالجاری خبر داد. او توضیحداد:دربسیاریمواردواحدهایغیرمجازبه فعالیت در مراکز مســکونی میپردازند، بر همین اســاس ورود به این اماکن با دشواریهای متعدد همراه است که اثربخشترین راهکار جلوگیری از فعالیت این مراکز با همکاری و تعامل دستگاههای متولی و مراجع قضائی اســت که درخواستی در اینخصوص به دادستانی فرهنگ و رسانه ارایه شد و بههرحال تالشهای ما در این عرصه ادامه داشته و در ســال گذشــته تاکنون بیش از ۰۰۵۱ واحد صنفی غیرمجاز را شناسایی کردهایم. نایبرئیس اتحادیه آرایشگرهای زنانه در عینحال به استفاده برخیواحدهایغیرمجازازدوربینهایمداربسته اشاره کرد و آن را امری خالف شرع، عرف و قوانین دانست و از خانوادهها خواست به این مسأله توجه جدیداشتهباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.