کاهش 0/8 درصدی شاخص هفتگی بورس

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد - شهروند|

در پایــان معامالت هفته منتهی به 9۱مهرماه 69، شاخص کل نسبت به هفته قبل بــا 8 / ۰ درصد کاهــش روبهرو شــد. در پایان معامالتهفتهمنتهیبه9۱مهرماه69،شاخص کل با ۵86 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 48هزار و 744 واحد رسید. شاخص بازار اول با ۱7۵ واحد کاهش به رقم 8۵هزار و 84۵ واحد رسید و شاخص بازار دوم با یکهزار و ۰2واحد کاهشعدد98۱هزارو64۱واحدراتجربهکردو به ترتیب با 669/۰درصد و 4۵/۰درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شد. در پنج روز کاری هفته ســوم مهرماه، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به ۰۱هزار و 39۵میلیارد ریال بالغ شد. در ضمن تعداد ســههزار و 2۱3میلیون انواع اوراق بهاداردربیشاز872هزاردفعهموردمعاملهقرار گرفت و به ترتیب96درصد و9درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد ۰4میلیون واحد از صندوقهای ســرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزشکلبیشاز3۰4میلیاردریالموردمعامله قرار گرفت و به ترتیب بــا ۱9درصد و 38درصد افزایشنسبتبههفتهگذشتههمراهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.