کاهش دوباره قیمت مسکن

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

همزمان با کاهــش یکباره حجم معامالت مسکن در پایتخت و دیگر شــهرها، قیمتها نیز بهطور ناگهانی فروکش کرده اســت. این درحالی اســت که در ماههای تیر و مرداد امسال شــاهد افزایش ۵۱ تا ۵2درصدی معامالت مسکن نسبت بهمدتمشابهسالگذشتهبودیم؛ولیروندکاهش معامالتدرشهریورماهآغازشدودرروزهایاخیربا تشــدید روند کاهش معامالت مسکن، قیمتها مجدداسیرنزولیدرپیشگرفتهاست.فعاالنبازار معتقدند بازار در روزهای آینده پرفروشتر خواهد شــد که مهمتریــن دلیــل آن افزایش شــمار ثبتنامکنندگان و افتتاحکنندگان حســابهای صندوق پسانداز مســکن یکم در یکسال قبل و ورود تدریجی آنها به بازار خرید و فروش مســکن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.