یک فاجعه انسانی در پیش است!

گزارشی از سفر رئيس جمعيت هاللاحمر ایران به بنگالدش و بازدید از کمپ آوارگان ميانماری

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

دکتر پيوندی: اوضاع اینجا اصال خوب نيست و به سمت یک فاجعه انسانی پيش میرویم رئيس هالل بنگالدش: هاللاحمر ایران از جمعيتهای پيشرو در کمک به مردم ميانمار بوده است

«اوضاع اینجا اصال خوب نیست و به سمت یک فاجعه انسانی پیش میرویم.» این جملهای است که دکتر علیاصغر پیوندی، رئیس جمعیت هاللاحمر در بازدید از محل تجمع آوارگان مسلمان میانماری مطرح کرد. پیوندی که به منظور مذاکره با مسئوالن فدراسیون بینالمللی صلیبســرخ حاضر در کشــور بنگالدش و همچنین مدیران ارشد بهداشــت و درمان این کشور به بنگالدش ســفر کرده، از اردوگاه پناهجویان میانمار نیز بازدیدکرد.

وضعيتاسفناك

رئیس جمعیت هاللاحمر کشــورمان در این بازدید با تشریح اوضاع بسیار بد آوارگان مسلمان میانماری، به جزییاتکمکایرانبرایآنهاپرداخت.علیاصغرپیوندی گفت: «اوضاع اینجا اصال خوب نیســت و به سمت یک فاجعه انسانی پیش میرویم؛ کما اینکه شاید تا حدودی نیزرخدادهباشد.»اوادامهداد:«آوارگانسهمشکلعدیده دارند، ازجمله اینکه باید به آنها غذای گرم داده شــود، همچنینمشکلبهداشتفردیوجمعیدارند،آبآلوده است، وضع دفع زباله و سرویس بهداشتی اصال مناسب نیست.» رئیس جمعیت هاللاحمر تصریح کرد: «باید در زمینه درمان و سالمت آوارگان نیز کارهای اساسی انجام شود،کمپهایمراقبتاولیهشکلگرفتهولیاصالکافی نیست؛ بنابراین همه کشورها باید کمک کنند.» پیوندی خاطرنشــان کرد: «همچنین باید نهادهای بینالمللی کمک کنند تا هر چه ســریعتر آوارگان به سرزمین خود بازگردند؛ زیرا کمکرســانی، کنترل، تغذیه، بهداشت و درمان 700 تا 800 هزار آواره به هیچ عنوان کار آســانی نیست؛ زیرا اصال زیرساخت استقرار این تعداد آواره وجود ندارد.» او با اشــاره به اقدامات هاللاحمر ایران از جمله ارسال 100 تن کمک برای آوارگان به رایزنیهای خود با وزیربهداشتورئیسجمعیتهاللاحمربنگالدشاشاره کرد و ادامه داد: «باید هر چه ســریعتر ایجاد بیمارستان صحرایی را با وجود نبود زیرســاختار فراهــم کنیم تا از اپیدمی بیماریهای واگیردار جلوگیری شــود و این در حالی است که بسیاری از خانوادهها دچار مشکالت روحی و روانی هستند و بچههای بسیاری نیز یتیم شدند و وضع اصالخوبنیست.»

وجودزمينهمساعد برایارسالکمکهایبشردوستانه

دکتر علیاصغر پیوندی همچنین در دیدار با همتای بنگالدشی خود گفت: بسیار خرســندم که اولین سفر برونمرزیام به کشــور دوســت و برادر بنگالدش بوده است. پیوندی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و اهداف جمعیت هاللاحمر ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و اهداف عالیه جمعیت هاللاحمر وظیفه خــود میداند به همه ملل، بهخصوص مسلمانان، کمک کند. وی با قدردانی از همکاریصمیمانهجمعیتهاللاحمربنگالدشتصریح کرد: با توجه به همکاری جمعیت هاللاحمر بنگالدش، کمکهای بشردوســتانه برای پناهجویــان میانماری ســریعتر و بهتر در اختیار پناهندگان قرار گرفته است. رئیس جمعیت هاللاحمــر در ادامه تأکید کرد: با توجه به رابطه نزدیک و بســیار خوب جمعیتهای ملی ایران و بنگالدش و ســوابق همکاریهای مشــترک، زمینه مســاعدی برای ارســال راحتتر، مطمئنتر و سریعتر محموله کمکهای بشردوستانه فراهم است. وی ضمن ابراز تأسف و تأثر از وضع پناهندگان مسلمان میانماری ادامه داد: در بازدیدی که از منطقه صفر مرزی داشــتیم، صحنههای ناراحتکنندهای را مشــاهده کردم که جای تأسفوتأثردارد.

ارسالکمکهایبشردوستانهبيشتر

برایپناهجویان

دکتر پیوندی درباره ارسال کمکهای بشردوستانه از ســوی هاللاحمر ایران گفت: یکصد تن لوازم ضروری از قبیل چادر، زیرانــداز و مواد غذایی، اقــالم دارویی ...و ارسال شــده و امیدواریم بتوانیم کمکهای بیشتری را برای پناهجویان ارســال کنیم. وی افزود: با توجه به نیاز به مراکز درمانی در نقطه صفر مــرزی، آمادگی بر پایی بیمارستانهای صحرایی و کمپهای درمانی برای ارایه خدمات مناسب به پناهجویان مسلمان میانماری وجود دارد. رئیس جمعیت هاللاحمر با بیان اینکه هاللاحمر ایران معین دولــت در امدادونجات اســت، عنوان کرد: جمعیت هاللاحمر ایران قریب به صد سال قدمت دارد و با توجه به حوادث زیادی که داشــتیم هاللاحمر ایران بسیاربزرگ،فعالوقویدرعرصهملیوبینالمللیاست.

خدمتآنسویمرزها رئیس جمعیــت هاللاحمر با اشــاره به فعالیتهای گســترده هاللاحمر ایــران اظهار داشــت: در بخش پاسخگویی به ســوانح، بهداشــت درمان و توانبخشی، امدادونجــات، آمــوزش، جوانان و تولید اقــالم امدادی همچون چادر، پتو و بســته کمکهای اولیه، تولید دارو و تجهیزات پزشــکی توانســتهایم فعالیتهای خوب و چشمگیری را انجام دهیم. وی با بیان اقدامات بینالمللی جمعیتهاللاحمرایرانتأکیدکرد:عالوهبرفعالیتهای داخلی، فعالیتهای بینالمللی ایران در زمینه بهداشت و درماندر41کشورآسیا،آفریقاوآمریکایجنوبیدرحال انجاماست.دکترپیوندیضمنابرازخرسندیازحضوردر جمع داوطلبان هاللاحمر بنگالدش بیان کرد: جمعیت هاللاحمرایراندومیلیونداوطلبداردوبراساستعامل موثر و نزدیک با مــردم فعالیت میکند. رئیس جمعیت هاللاحمــر با قدردانی از همــکاری صمیمانه جمعیت هاللاحمر بنگالدش تصریح کــرد: با توجه به همکاری جمعیت هاللاحمر بنگالدش، کمکهای بشردوستانه برای پناهجویان میانماری ســریعتر و بهتــر در اختیار پناهندگانقرارگرفتهاست.

هاللایرانیکجمعيتتوانمند حافظ احمــد مظومدار؛ رئیــس جمعیت هاللاحمر بنگالدش نیز با اشاره به سوابق همکاریهای بسیار خوب با جمعیت هاللاحمر ایران گفت: «جمعیت هاللاحمر جمهوری اســالمی ایران از احترام و توانمندی بســیار باالیی برخوردار اســت و برای کمک بــه مردم میانمار و روهینگیا از جمعیتهای پیشــرو بوده است و امیدواریم همکاریها بیش از پیش ادامه داشته باشد.» وی تصریح کرد: اتفاق میانمار یک مسأله بینالمللی تلقی میشود و دولت و جمعیت هاللاحمر بنگالدش با وجود مشکالت اقتصــادی، با حداکثر تــوان و امکانات بــه پناهندگان میانماری خدمت ارایه میکند. به گفته رئیس جمعیت هاللاحمر بنگالدش در حال حاضر بیش از 007هزار نفر در اردوگاههای بنگالدش پناه گرفته و بیش از 002هزار نفرهمدرپشتمرزهامنتظرورودبهاردوگاههاهستند.

منتظرهستيم

مظومدارباتأکیدبراینکهانتظارداریمافرادوگروههای بیشــتری برای تأمین و ارســال غذا، آب، دارو و درمان به منطقه بیایند، عنوان کرد: پاســخگویی به این بحران بینالمللی مستلزم تالش و فعالیت بیشتر جمعیتهای ملی است. وی با بیان توانمندیهای ایران در زمینههای مختلف اضافه کرد: توانمندیهای جمعیت هاللاحمر ایرانرادیدهام.درزمینههایمختلفبسیارفعالوتوانمند هستند و در زمینه کمک به پناهندگان میانمار هم بسیار خوبوتوانمندباماهمکاریمیکنند.

تحصيلکودکانپناهندهميانماریدربنگالدش

رئیس جمعیــت هاللاحمر بنــگالدش تأکید کرد: امیدواریم کلینیکها و بیمارســتانها دایر شود و حتی بتوانیم در زمینه تحصیالت هم اقداماتی را برای کودکان میانمار انجــام دهیم. مظــومدار در پایان ضمــن ابراز خرســندی و قدردانی از همکاری با جمعیت هاللاحمر ایرانخاطرنشانکرد:زمینهمساعدیبرایهمکاریهای بیشتر فراهم است. رئیس جمعیت هاللاحمر بنگالدش با بیــان توانمندیهــای ایــران در زمینههای مختلف اظهارداشــت: توانمندیهای جمعیت هاللاحمر ایران را دیدهام. در زمینههای مختلف بســیار فعال و توانمند هستند و در زمینه کمک به پناهندگان میانمار هم بسیار خوبوتوانمندباماهمکاریمیکنند.

آمادگیکاملبرایکمکبهمردمميانمار

رئیس جمعیت هاللاحمر ایران همچنین در دومین روز سفر خود به بنگالدش با محمد نسیم، وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی بنگالدش دیــدار و گفتوگو کرد. دکتر پیوندی در این دیدار تأکیــد کرد: هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران با توجه به سیاستها و اهداف بشردوستانه و اصولی که بر آن پایبند اســت، آمادگی کامل و فعاالنه را برای کمک به مــردم میانمــار دارد. رئیس جمعیت هاللاحمر افزود: در بازیــد از مناطق مرزی بنگالدش با صحنههــای متأثرکنندهای روبهرو شــدیم که ضروری است محمولههای ارسالی اســتمرار و افزایش بیشتری داشته باشد. پیوندی با اشاره به فعالیتهای بشردوستانه هاللاحمرایرانبراساساصولبنیادیجمعیتهایملی خاطرنشان کرد: هاللاحمر ایران با 100 سابقه خدمات متنوع و مختلفی را ارایه میدهد و ســابقه درخشانی در بحرانهای بزرگ مثل خشکســالی و قحطی سومالی، بحرانهای ســوریه، یمن و عراق داشته است. وی تأکید کرد: جمعیت هاللاحمر جزو جمعیتهای پیشــرو در ارسال کمکهای بشردوستانه است و تا کنون توانستهایم سه محموله به وزن 100 تن شامل اقالم امدادی، زیستی و دارو برای مردم پناهجوی میانماری ارسال کنیم. رئیس جمعیت هاللاحمر با تأکید بر اینکه پناهجویان هنوز نیازهایزیادیدارند،افزود:امیدواریمباتوجهبههمکاری خوبی که با کشــور بنگالدش داریــم، بتوانیم محموله بیشتری ارســال کنیم. وی خاطرنشــان کرد: جمعیت هاللاحمر ایران به عنوان معین دولت در بحث ارســال کمکهای مردمی آمادگی کامل دارد تا در صورت انجام هماهنگیها با ایجاد اردوگاه و بیمارســتان سیار، از بروز مشکالتبهداشتیمحلیومنطقهایجلوگیریکند.

قدردانیوزیربهداشتبنگالدش ازارسالمحمولهکمکهایبشردوستانهایران

محمد نسیم، وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی بنگالدش نیز در دیــدار با رئیــس جمعیت هاللاحمــر و هیأت همراه از تالشهای جمهوری اســالمی ایران در ارسال محموله و کمک به مردم میانمــار قدردانی کرد. محمد نسیم خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیش از 007هزار روهینگیایی به بنگالدش پناه آوردهاند و بسیاری از آنها مورد آزار و اذیت و شــکنجه قرار گرفتهاند و حمایتهای بسیاری از لحاظ روحی و جســمی برای آنها باید انجام شود. وی افزود: با وجود وسعت کشــور و جمعیت زیاد، حضور مردم آواره روهینگیا در کشور ما مشکالت زیادی را ایجاد کرده است؛ اما با تأکید نخستوزیر با تمام توان به اینپناهجویانخدمتمیکنیم.وزیربهداشتبنگالدش با تأکید بر اینکه خدمات وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی بنگالدشبرسهمحوردرمان،پیشگیریوترویجبهداشت انجام میشود، افزود: بحث درمان این پناهجویان توسط بسیاری از پزشکان متخصص و داوطلب انجام میشود. وی با تأکید بر وجود42 اردوگاه برای ارایه خدمات درمانی به زنان باردار افزود: در حال حاضر بین 50 تا 07هزار زن باردار در این منطقه زندگی میکنند که نیازمند خدمات درمانی هستند. محمد نســیم با تأکید بر برنامه جدی وزارتبهداشت بنگالدشبرایواکسیناسیونپناهجویان گفت: گروههای آســیبپذیر واکسینه شدهاند و مرحله واکسیناسیون کودکان زیر پنج سال در حال اتمام است و در ادامه بچههای باالی پنج ســال واکسینه میشوند. وی تأکید کرد: بسیار متأثر هستیم که دولتی مردم کشور خودش را میکشــد و امیدواریم فشار جامعه جهانی به قدری باشد که این مردم مجدد به خانههایشان بازگردند وازاینوضعاسفبارنجاتیابند.

تعييننمایندهبرایتعاملموثرباسفارتایران

معاون اجتماعی وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی نیز در این دیدار با تأکید بــر اینکه برپایی بیمارســتان صحرایی و پنج درمانگاه در اردوگاههای پناهجویان میانماری ازجمله برنامههای ایران اســت، افزود: برای ارایه این خدمات ما نیاز به یک زمین داریم تا هر چه سریعتر این امکانات و تجهیزات درمانی را به آنجا منتقل و بیمارســتان و درمانگاه را بهرهبرداری کنیم. دکتر سیدمحمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با وزیر بهداشت بنگالدش گفت: خشونتهای دولت میانمار محکومشدهووزارتامورخارجهاینموضوعراباجدیت پیگیری میکند. وی با اشــاره به بازدید هیأت اعزامی از اردوگاههــای پناهجویان میانماری افزود: بررســی کارشناسانه حاکی از نیاز جدی پناهجویان به تغذیه، بهداشت و خدمات درمانی است. دکتر ایازی با تأکید بر اینکه برپایی بیمارستان صحرایی و پنج درمانگاه در اردوگاههای پناهجویان میانماری ازجمله برنامههای ایران است، افزود: برای ارایه این خدمات ما نیاز به یک زمین داریم تا هر چه سریعتر این امکانات و تجهیزات درمانی را به آنجا منتقل و بیمارســتان و درمانگاه را بهرهبرداریکنیم.

آمادگیایرانبرایپختوتوزیعغذایگرم

بينپناهجویان

وی با اشــاره به اینکه بسیاری از کمکها به صورت مواد خــام در اختیار پناهجویان قــرار میگیرد و آنها برای پختوپز مجبورند درختــان را قطع کنند، افزود: جمهوری اســالمی ایران آمادگــی دارد با کمکهای نقدی که مردم ایران پرداخت میکنند، اقدام به پخت و توزیع غذا میان پناهجویان کند. معاون وزیر بهداشت افزود: در موضوعات بهداشــتی مثل آب و بهداشــت محیط آمادگی کامل داریم تا در کنار وزارت بهداشت و هاللاحمر بنگالدش فعالیت کنیــم. دکتر ایازی با تأکید بر اینکه اجراییشــدن این پیشنهادات فقط با مساعدت وزارت بهداشت بنگالدش امکانپذیر است، افزود: پیشــنهاد میکنیم نمایندهای از سوی وزارت بهداشــت بنگالدش تعیین و با تعامل کامل با سفارت ایران این موضوعات پیگیری و اجرایی شود. دکتر ایازی باتأکیداینکهتمامیکمکهاومحمولههاارسالیبرای مردم پناهجوی میانماری توسط جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی مدیریت میشود، تأکید کرد: مقرر شده است ستاد پشتیبانی از آوارگان روهینگیایی در بنگالدششکلبگیردتاتمامکمکهایارسالیتوسط این ستاد توزیع شود. به گفته وی، حضور دانشجوهای ایرانی رشتههای پزشکی، پیراپزشکی و دندانپزشکی در بنگالدش با توجه به تسلط به زبان بنگالی میتواند در ارایــه خدمات موثرتر باشــد. جمعیت هاللاحمر جمهوریاسالمیایرانازجملهجمعیتهایپیشرودر ارسال کمک برای آوارگان و پناهجویان میانماری بوده و تا کنون نیز دو محموله به وزن 30 و 40 تن به کشور بنگالدشارسالکردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.