کمبود ماموران مهمترین دلیل وقوع جرایم شکار

Shahrvand Newspaper - - گـزارش -

ساالنه تعداد زیادی از جمعیت حیاتوحش در اســتانهای گلســتان و مازندران به دلیل جرایم شــکار و صید از بین میروند. شــناخت اجــزا و پارامترهــای مرتبط با شــکار و صید میتواند در مدیریت و حفظ حیاتوحش کمک موثری کند. ناصر قاسمی و حاجی مراد کلته در پژوهشی با عنوان بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم شکار و صید در اســتانهای مازندران و گلستان و ارایه شــیوههای حقوقی کاهش این جرایم به بررســی این دو اســتان از نظر الگوی شــکار و صید و پرداخته و با توجــه به این الگو پیشــنهاداتی بــرای کاهش این جرایــم ارایه دادهاند. این مقاله ســال 93 در نشــریه علوم و تکنولوژی محیطزیست منتشر شده و عالوه بر گفتوگوهای عمیق با شکارچیان و دوستداران محیطزیست، تمامی منابع و آمارهای اسنادی و کتابخانــهای مربوط به شــکار در 01ســال گذشته را بررسی کرده است.

براساس این پژوهش یکی از مهمترین دالیل وقــوع جرایم شــکار و صید در هر دو اســتان کمبود مامــوران و ضعف اقدامــات حمایتی و مراقبتی بوده است. پرسشــنامههای تکمیلی توســط شــکارچیان و صیادان نیز نشان داده که مهمترین اهــداف شــکارچیان و صیادان در انجام اعمــال مجرمانه مورد نظــر، تفریح، ورزش و بهویــژه نیاز به مواد غذایی (گوشــت) بوده است. در هر دو اســتان میزان جرم شکار جانــوران وحشــی در مناطق تحــت مدیریت سازمان حفاظت از محیطزیست از سایر جرایم بیشتر بوده است. نوع شــکار در این دو استان دارای تفاوتهای بارزی است. در این استانها شکار پرندگان بیشترین نوع شــکار را به خود اختصاص دادهاست. توزیع ادوات شکار و صید مکشــوفه میان دو استان و شــهرهای هر یک از آنها در وضــع نابرابری قــرار دارد. همچنین توزیع انواع ادوات شــکار و صید نیز متنوع بوده و تفاوت چشــمگیری دارد. به عــالوه، صید و شکار غیرمجاز مشتمل بر پستانداران وحشی، پرندگان وحشی و آبزیان در بین شهرهای این استانها دارای توزیع نابرابر بوده است.

بررســی پرسشــنامه تکمیلی از دوستداران محیطزیست نشان میدهد ازجمله مهمترین دالیل وقوع جرایم شکار و صید در هر دو استان کمبود ماموران و در استان مازندران نیاز مفرط به گوشت بوده اســت. به گونهای که نسبت به سایر دالیل وقوع جرم نظیر عدم اطالع از قوانین و مقررات در ســطح باالتری قرار دارد. تفریح و ورزش مهمترین دلیل شکار از نظر شکارچیان استان گلســتان اســت، درحالیکه در استان مازندران این عامل، عامل اساسی نیست.

شــکار غیرمجاز در این دو اســتان بیشتر از استانهای دیگر اســت اما فراوانی نسبی شکار غیرمجاز در اســتان مازندران نسبت به استان گلستان کمتر بوده اســت. در استان مازندران نوع جــرم بیش از حــد مجاز و نوع جــرم ایام غیرمجاز نسبت به استان گلستان بیشتر است.

در استان گلستان شــکار پرندگان نسبت به پستانداران بیشــتر بوده اما در استان مازندران نوع شــکار پســتانداران شکارشــده نسبت به استان گلستان بیشتر است. بررسی پروندههای موجود در اســتان گلســتان نشــان میدهد بیشترین ادوات مکشوفه به ترتیب در شهرهای گمیشان، گنبد و مینودشــت بوده و در استان مازندران به ترتیب در شــهرهای بهشهر، آمل و بابل قرار دارد.

میــزان شــکار غیرمجــاز پرندههــای غیرحمایتشــده در اســتان مازندران بسیار بیشتر از اســتان گلستان اســت، بهطوری که فراوانــی برای شــکار این پرندگان در اســتان مازنــدران نزدیک به 8هــزار و برای اســتان گلســتان حدود هزار پرنده اســت. همچنین فراوانی صیدغیرمجاز آبزیان غیرحمایت شــده اســتان مازندران حدود 41هزار و در اســتان گلستان حدود 2هزار است. این نسبت در میان پســتانداران نیز به همین میزان متفاوت است. در استان مازندران شــکارغیرمجاز پستانداران غیرحمایت شــده نزدیک به 450 و در استان گلستان نزدیک به صد است. این فراوانی درباره شــکار غیرمجاز پســتانداران حفاظتشده در این دو اســتان نزدیک به هم است و در استان مازندران نزدیک به 250 و در اســتان گلستان 200 مورد است.

در بررســی پروندههــای موجود در اســتان گلستان معلوم شده اســت که بیشترین ادوات مکشــوفه از نوع سالحهای شــکاری تکلول مجــاز و دولول مجــاز و تکلول قاچــاق و تور ماهیگیری اســت و در میان شــهرهای استان گلستان اختالف چشــمگیری در آمار 10 ساله صید و شــکار غیرمجاز وجود دارد، بهطوری که شهرستان گمیشان در هر دو مورد دارای مقادیر زیادی بوده و شهرستان بندرترکمن از نظر صید غیرمجاز در مرتبه دوم قرار دارد. در شهرستان گنبد نیز هر دو مورد صید و شــکار غیرمجاز از میزان نسبتا باالیی برخوردار هستند. همچنین در میان شهرهای اســتان مازندران شهرستان تنکابن صیــد غیرمجاز مقدار باالتــری دارد و شهرستانهای بهشــهر و آمل در مرتبه بعدی هســتند. شــکار غیرمجاز در بهشهر چشمگیر بــوده و آمــل و ســاری در مرتبه بعــدی قرار گرفتهانــد. شــکار غیرمجاز حمایتشــده و غیرحمایتشده در اســتان مازندران به مراتب بیشتر از استان گلستان بوده است.

06درصد از شــکارچیان اســتان گلســتان عقیده دارند علت جرایم شــکار نیــاز افراد به این تفریح ســنتی اســت. با افزایش ماموران، آموزش عمومی، رفع نیازمندی افراد به گوشت و ایجاد امکان تفریح میتوان نســبت به حذف یا کاهش دالیل عمده شــکار و صید اقدام کرد. لذا قانونگــذاران و مدیران زیســت محیطی میتوانند براســاس این یافتههــا برنامهریزی چندساله انجام دهند.

طبق نظر مرتکبان شــکار جهت کاهش نوع جرم بیشــترین تمرکز باید به شــکار غیرمجاز (شــکار در مناطق چهارگانه تحــت حفاظت سازمان محیطزیست یا شکار جانوران وحشی حمایتشــده) معطوف شــود که با این تمرکز میتواند تا حــدود 08درصــد در کاهش جرم شکارو صید موثر واقع شــود. کاهش نوع جرم ایام غیرمجاز (فصل ممنوعه شــکار یا ساعات ممنوعه شــکار) نیز میتواند در کاهش جرایم شکار در هر دو اســتان بهخصوص مازندران تا حدود 33درصد موثر باشد.

در اســتان مازندران قریب به 03درصد نوع شکارشــده جانداران وحشــی را پســتانداران شکارشــده تشــکیل میدهند کــه در بحث مدیریت جرم شــکار میتوانــد اهمیت باالیی داشته باشد.

پرسشــنامههای موجود، تاثیــر 08درصد و 05درصدی کمبود محیطبانان و ضعف آموزش در جرایم از دیدگاه دوســتداران محیطزیست در دو استان را نشان میدهند.

در شهرستان تنکابن بیشــتر از مواد سمی یا منفجره یا موتورهای برق جهت صیدغیرمجاز ماهی اســتفاده میکننــد کــه در نتیجه آن چندین هزار ماهی تلف میشوند.

راهکارهایــی که این پژوهش بــرای کاهش جرایم پیشــنهاد میدهد چهار دسته است که راهکارهای حقوقی، اداری، کیفری و اجتماعی را دربرمیگیرنــد. افزایش ضــرر و زیان برای جانوران وحشی شــکار و صید غیرمجاز و بیان جریمهها از طریق رسانههای عمومی، مناسب کردن پاسخهای کیفری بهویژه جرایم نقدی با جرم ارتکابی، اعطای مجوزهای شکار و صید با دقت بیشتر و براساس اصول علمی و آمارگیری و سرشماری هرســاله از حیاتوحش، آموزش مردم دربــاره قوانیــن محیطزیســتی و تهیه برنامههای حفاظت زیســتمحیطی آموزشی و تحقیقاتی بــا هماهنگی کارشناســان منابع طبیعی برخی از راهکارهایی اســت که در این پژوهش به آنها اشاره شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.