بهترینهایی برای 06سال به باالها

Shahrvand Newspaper - - یکپرسشچندپاسخ -

22درصد جمعیت کانادا را سالمندان تشکیل میدهند؛ افراد باالی06سال. جمعیتی که آمارها میگویند تا سال 2050 به 4.23درصد میرسد. با همه این اوصاف میتوان کانادا را بهترین کشور برای زندگی سالمندان در نظر گرفت؛ بخشی از جامعه که انتظار دارند 58سال عمر کنند. درواقع امید به زندگی در این کشــور باالســت و شاید این مســأله به امنیت اقتصادی سالمندان کانادا برگردد؛ قشری که براساس آمار 89درصد از آنها ازحقوقبازنشستگیبهرهمیبرند،البتهافرادفقیر نیز بین ســالمندان کانادایی به چشم میخورد؛ گروهی که تنها 8.6درصد هســتند. آلمان نیز با اینکه بهسرعت به سوی پیرشدن جمعیت خود میرود اما بهترین کشور برای زندگی سالمندان اســت، اگرچه درحــال حاضر تنهــا 72درصد آلمانیها 06ساله یا بیشــتر هستند. عددی که در سال 2050 به 04درصد میرسد. سالمندان آلمانی نیز همچون کاناداییها از وضع اقتصادی خوبی برخوردار هستند، البته مضاف بر اینکه از نظر سامت نیز وضع مساعدی دارند. درحقیقت میتوان گفت ســالمندان این کشــور از لحاظ مالی و جســمی وضع خوبی دارند. درواقع همه آلمانیهای باالی 56ســال حقوق بازنشستگی دریافت میکنند، همچون بهترین کشورها برای سالمندان. سالمندان آلمانی انتظار دارند81سال از42سالباقیماندهاززندگیشانرادرسامتبه سرببرندکهیکیازبیشترینامیدبهزندگیسالم در میان کشورهاست. سوئد نیز کشوری است که سالمندان را در میان اقشار مختلف خود میبیند؛ کشــوری که بیش از یکچهارم جمعیتش افراد 06ساله یا باالتر است. سالمندان این کشور نیز از حقوق بازنشستگی بهره میبرند، البته 3.5درصد اینجمعیتفقرراتجربهمیکنندامایکیازنکاتی که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد این است که سالمندان سوئدی جزو ســالمترین افراد جهان هستند که انتظار دارند 42سال دیگر عمر کنند؛ افراد06ساله.بااینمیزانامیدمیتوانگفتسوئد سومین نرخ باالی امید به زندگی را دارد. نروژ نیز همچون اکثر کشورهای اســکاندیناوی یکی از بهترینها برای زندگی سالمندان است، بهطوری که افراد 06ساله ســوئدی انتظار دارند 42سال دیگر به زندگــی ادامه بدهند. ســالمندان این کشور را بسیار امن میدانند و برای این مدعی نیز معتقدند که پیادهروی در شب را در کمال امنیت انجام میدهند. یکی دیگــر از ویژگیهای نروژ برای زندگی سالمندان داشتن بیشترین امنیت اقتصادیاست.سالمندانیکههمچونکشورهای مســاعد برای ســالمندان حقوق بازنشستگی دریافت میکنند. ســوییس را نیــز میتوان در میان بهترینهای ســالمندان دید، بهطوری که 06سالههای سوییســی بهطور میانگین انتظار دارند 52سال دیگر زندگی کنند و از این سالها 91سالرادرسامتکاملبهسرببرند.اینکشور نیز همچون سایر بهترینها به سالمندان حقوق بازنشستگی میدهد. درواقع محیط مساعد برای کیفیت زندگی سالمندان در این کشور از اهمیت باالییبرخورداراست،حتیدرسیستمحملونقل عمومی رضایت ســالمندان در نظر گرفته شده است. البته 39درصد ســالمندان از وضع آزادی در زندگیشان رضایت دارند. پیشبینیها حاکی از این هستند در ســال0502 بیش از یکسوم جمعیت سوئد ســالمند باشــند. البته در میان کشورها هستند کشورهایی که بهعنوان بدترین کشورها در لیست جاخوش کردهاند؛ افغانستان، ماالوی، موزامبیک، کرانه باختری، غزه و پاکستان کشورهاییهستندکهبهتراستسالمندانآنهارا برایزندگیانتخابنکنند،چونکمترینامیدبه زندگی در این کشورها به چشم میخورد. در اکثر آنها از حقوق بازنشستگی خبری نیست و بیشتر سالمندان به دوســتان و خویشاوندانشان امید دارندتادرزماننیازبهآنهاکمککنند،البتهوجود جنگدراینکشورهابهاینوضعدامنزدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.