به فعالیتهای اجتماعی دعوتشان کنیم

Shahrvand Newspaper - - یکپرسشچندپاسخ -

محمــد عامریــانکارشناس شهرسازی| در علــم جامعهشناســي درخصــوص مســأله ســالمندان، گرچــه در بیشــتر پژوهشهــا مولفههای فیزیکي، مادي و عاطفی ســالمندان مورد بررســی قرار گرفته، اما وجوه تشابه و تمایز در شرایط اجتماعي و فرهنگي مربوط به این جامعه نیز از مواردی اســت که نباید مغفول بمانــد. در حالــي که بعضــي از گروههای اقتصادی و اجتماعی به واســطه داشــتههای خود، آســایش و آرامش بیشتري براي ســالمندان خود فراهم ميآورنــد، ناتوانی گروههــای دیگر موجب فراهم آمدن نارضایتي ســالمندان شــده اســت. محمد عامریان، کارشــناس شهرســازی در ادامه صحبتهایــش میافزایــد: نظر به کاهــش زاد و ولد در ســطح ملی و پیرتر شــدن جامعه شــهری ایران مسأله ســالمندان در همه شــهرهای ایران از اولویتهای مهــم اجتماعی اســت. در این بین تهران نیز بهعنوان مهمترین کانشــهر کشــور در مقایسه با ســایر نواحی شهری ایران از وضع بهتری درخصــوص ارایه خدمات به ســالمندان برخوردار است. سالمندان در این شــهر از امکانات بیشتري چون سراهاي ســالمندان، پارکهای تفریحی و ... برخوردار هســتند. براســاس پژوهشهای صورت گرفته در سطح گروههای مختلف سنی سالمندان، تفاوتهاي معنیداری در شرایط زندگي سالمندان مرد و زن به چشــم ميخورد و این تفاوتها معلول عواملي نظیر شــرایط اقتصادی، اجتماعی و از این دست است. عامریان بر این باور اســت که براساس پژوهشهاي صورت گرفتــه و از دیدگاه اجتماعــي و اقتصادي، ســالمندانی که از تمکــن مالی بهتــری برخوردار هســتند تا جایي که به مســائل مراقبتي و شرایط زندگي آنها مربوط باشد، در این دوره با چالشهای عدیدهای مواجه نیســتند. آنها عمدتا دارای شرایط بهتري از حیث مراقبتها و توجهات اعضای خانواده هســتند و فرصتهای تفریحــی و بازیابی روحی بیشــتری در اختیار دارند. در مقابل، ســالمندان با موقعیت اجتماعي و اقتصادي نامناسب، با مشکات جدی و فراواني روبهرو ميشــوند و همین مســأله ضروریت احداث مراکــزي که بتواند نیازهاي مادی و غیرمادی این جمعیت را اعم از تغذیه، ســکونت ...و پاسخگو باشد، بیش از پیش هویدا میکند. این کارشناس شهرســازی میافزاید: در این خصوص ضروری اســت تا نگرش منفي جامعه را نیز نسبت به مراکز نگهداري از سالمندان به شیوهای مناسب تغییر داد. نظر به آنچه گفته شــد عمده مسائلی که ســالمندان در شــهر تهران با آن مواجه هستند را میتوان در دو حوزه اصلی یعنــی نیازهای مادی و مشخصا اسکان و نیازهای اجتماعی و انزوای روحی تبیین کرد. درحالي کــه بهبود شــرایط زندگــي اجتماعي و اقتصادي باعث شــده تا در عصر حاضر در بسیاری از خانوادههای ایرانی ســه نســل مختلف در کنار یکدیگر زندگي کنند، زندگي مدرن امروزی و نقش روزافزون تکنولوژی تا حد زیادي این ســه نسل به ظاهر پیوســته را از یکدیگر دور و دیوارهای نامرئی فراوانی بین آنها ایجاد کرده اســت. آنچه صرفنظر از شرایط اجتماعي، قومي، نژادي ...و بین سالمندان دیده میشــود، همانا ناتواني فیزیکی و بروز دمانس یا زوال عقل در میان آنهاست. انزوا و تنهایي نهتنها براي ســالمنداني کــه در نقاط مختلف یک شــهر پراکندهاند، رخ میدهد، بلکه بسیاري از سالمندانی که حتی در مراکز نگهداری از ســالمندان هستند نیز دچار این مشــکل هســتند. کمبــود مونس و همدم، تنهایي دایم، ممانعت از ورود به فعالیتهاي اجتماعي، ناتواني در دیدار از خویشــان و دوستان و کمبود رضایت از شــغل و… همگــي موجبات پیدایــش تنهایي را فراهــم ميآورنــد، بهجز این موارد مسکن مربوط به ســالمندان در شهر تهران نیز مناسب نیست. بســیار مهم است که سالمندان در سنین باال احساس مفیدواقعشدن داشته باشند و ایــن مفیدبودن در گــروی واگذاری بخشــی از فعالیتهای اجتماعی به ایشان است. مواردی نظیر اطاعرسانی به نهادهای امنیتی در صورت مشاهده موردی مشکوک در ســطح محله با توجه به حضور همیشگی این افراد در مراکز محله ازجمله وظایفی است که میتوان به این افراد واگذار کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.