شهر ماشینوند

Shahrvand Newspaper - - یکپرسشچندپاسخ -

نیــره توکلــی

جامعهشناس| شهر تهران از گذشته خود فاصله زیادی گرفته، چــون ســالهای طوالنــی اســت که از شــکل و شــمایل ســنتی خود فاصله گرفته و بیشــتر به شهر خودروها بدل شده است تا شــهروندان. نیره توکلی، جامعهشناس در ادامه صحبتهایش میافزاید: این شهر حاال شــهری ناامن برای سالمندان، معلوالن و افراد کمتوان به حساب میآید. افــرادی کــه متاســفانه و در کمال تعجــب در برنامهریزیهــا دیده نشــدهاند. واقعیت این شهر این اســت که شهر موجود، شهر خودروهاست و شــهروندان بهخصوص سالمندان آن به حاشــیه رانده شدهاند، چون نگاهی گذرا به شــهر نیز خبــر از این دارد که دیگــر کــودکان و ســالمندان را در کوچه و خیابانهــا نمیبینیــم؛ دیدهنشــدنی که به معنی نبود این اقشــار نیســت، بلکه نشــان از محدودیتهــای موجود بــرای آنها دارد، چون تردد در سطح شــهر برای آنها مشکات عدیدهای دارد. توکلی اشــارهای به پیادهراهها میکنــد و میگویــد: پیادهراهها نخســتین حقوق شهروندان اســت که بتوانند با خیالی آســوده در آن تردد کننــد؛ پیادهراههایی که مسطحبودن آنها نخســتین شرطی است که در تهران نادیده گرفته شــده است. بهعنوان نمونه پیادهراه ســعدآباد که روزگاری مسطح بود با عملیاتیشدن ارگ تجاری ویژگی خود را از دســت داد، چون تبدیل شــده به ملک ارگ، زیــرا موانعی برای ممانعــت از تردد به چشم میخورد. این جامعهشناس بر این باور است که حملونقل ریلی نیز برای این قشر از جامعه مساعد نیست. یکی از ویژگیهای این نوع از حملونقل گســتردگی در سطح شهر است تا دسترسی را تســهیل کند، اگرچه در کنار این ویژگی باید داشــتن پلههای برقی و آسانسور و مســطحبودن سطوح را نیز به خود ببینند تا ســالمندان و افراد کمتوان بهراحتی بتوانند از این خدمــت بهره ببرند. درواقع باید درخصوص این خدمت شــهری پرسید که آیا مترویی را سراغ دارید که ســالمندان بتوانند بدون عبور از پلههای متعدد در آن تردد کنند، چون حتی بــا وجود پلهبرقی و آسانســور در ورودی و خروجی آنها تعدادی پله وجود دارد که تنها افراد ســالم میتوانند از آنها استفاده کنند. توکلی شــرایط آبوهوایی را نیز یکی دیگر از مشکات این قشــر از جامعه میداند و ادامه میدهد: آلودگیهای صوتی و هوا یکی از بخشهای الینفک این شــهر شــده است؛ بخشــی که با گذر زمان به شــدت آن افزوده شده و این درحالی اســت که لزوم هوای پاک در شــهرها وجود دارد بهخصوص برای قشــر سالمند. این جامعهشــناس بر این باور است که با رویهای که این شهر در پیش گرفته تنها این بخش از جامعه را به حاشیه رانده؛ قشری که از ترددهای گاها الزامی در شــهر محروم است، چون حاال فضای شــهر بهگونهای است که به تناســب جمعیتی که در دل خود جای داده، فضای ســبز به خود نمیبیند. حاال ما با شهری روبهرو هســتیم که در برنامهریزیها و سیاستهای کان خود از موارد بسیاری غافل بوده و حاال از کمبود فضای سبز، معابر مناسب برای تــردد ...و رنج میبرد. توکلی اشــارهای به بوستانهای بنا شــده در دوران شهرداری قالیبــاف میکند و میگوید: شــهرداری طی یکدهه گذشته بوستانهایی را برای شهر در نظر گرفت؛ بوستانهایی که سالن زیباسازی، باشگاههای ورزشــی، مهدکودک ...و را در دل خود میبینند و نمیتوان گفت فضای مناسبی برای بهره بردن شــهروندان است. شهر امروز ما شهر ماشــینوندان اســت، نه شهروندان و تنها چیــزی که در برنامههــا در نظر گرفته شده ساختن مستقات بوده، درواقع این شهر دغدغه ساختن مستقات داشته تا اندیشیدن به شهروندانش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.