کارتهای ویژه

Shahrvand Newspaper - - یکپرسشچندپاسخ -

در برههای، خبری مبنی بــر کارت منزلت در رسانهها منتشر شــد؛ خبری که از ارایه خدماتی جدیدبهقشریازسالمندانحکایتداشت؛طرح کارت منزلت ویژه شهروندان برای ارایه تخفیف 09درصدی کارتهای الکترونیک مدتدار مترو و اتوبوس تنها به کسانی تعلق میگیرد که دارای 56ســال یا بیشتر هســتند. اگرچه شرط سنی برای بازنشستگان برداشــته شد. کارتی که برای بازنشســتگان این امکان را فراهم میآورد تا به صورت رایگان در کتابخانههای دولتی و وابســته به دستگاههای دولتی عضو شوند، البته بنابر این بود که این قشر از جامعه بتوانند به واسطه همراه داشــتن این کارت بتوانند از امکانات ورزشی در اختیــار وزارت ورزش و جوانان و دســتگاههای اجرایی وابسته به دولت بهصورت نیمبها استفاده کنند، البته دیدار از مســابقات ورزشی در داخل کشــور نیز به صورت نیمبها برای این گروه سنی مهیا شد. یکی دیگر از پیشبینیهایی که در نظر گرفته شد این بود که سالمندان بتوانند با همراه داشتن این کارت از آثار باستانی و کاخموزهها به صورت رایگان یا بهــره بردن از تخفیفهای ویژه بهره ببرند. کارتی که گویی به مرور زمان کارایی خود را از دست داده و به همان حملونقل محدود شده اســت. البته کارت دیگری نیز صادر شد تا خدماتی به سالمندان ارایه بدهد آن هم در حوزه سامت و بر همین اساس کارت سامت نامیده شد؛ کارتی که بازنشستگان بتوانند با در اختیار داشتن آن به 055بیمارستان دولتی و غیردولتی طرف قرارداد ســازمان بیمهگــر و 0551مرکز غیربیمارســتانی برای دریافت خدمات سرپایی مراجعه کنند؛ انواع اعمــال جراحی تخصصی و فوقتخصصی بدون سقف و بدون محدودیت در پرداخت، البته خدمات این کارت برای سالمندان بهاینجاختمنمیشد،چوناینقشرمیتوانستند با داشتن کارت ســامت از داروهای تخصصی، انواع آزمایش و ســایر خدمات سرپایی مرتبط با بیماریهایخاصوانواعبیمارانسرطانیرایگان وبدونمحدودیتدرپرداختبهرهببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.