عصبانیتم را روی تاتامی ووشو خالی میکنم یکعاشقانهاسپورت

محسن سیفی دو مدال طال در بازیهای آسیایی و یک طال و یک نقره در بازیهای جهان را در کارنامه دارد و مهسا جاور مدال برنز بازیهای آسیایی گفتوگوی «شهروند» با مهسا جاور و محسن محمدسیفی، زوج موفق ورزش ایران

Shahrvand Newspaper - - گفتوگو -

مهسا جاور: محسن در زندگی شخصی خشن نیست

اگر چه زندگی زناشــویی دو ورزشــکار حرفهای شباهتی به زندگی افراد عادی ندارد و چالشهای زیادی را ایجاد میکند اما مهسا جاور از تصمیمی که گرفته پشــیمان نیست. جاور (متولد ۲۱ اردیبهشت ۳۷۳۱) قایقران روئینگ زن اهل زنجان است. جاور با حضور در بازیهای آسیایی ۴۱۰۲ اینچئون در ماده چهار نفره جفت پاروی سبکوزن بانوان، به جایگاه سوم و نشان برنز دست پیدا کرد. جاور در المپیک 6۱۰۲ ریو تنهــا قایقران روئینگ ایران بود که در فینال E بــا پنج قایقران به رقابت پرداخت و درنهایت چهارم شد. با این نتیجه او در رتبه بیستوهشتم المپیک قرار گرفت که با توجه به نخســتین حضورش در المپیک نتیجه نسبتا خوبی برای او به حساب میآید. نکته جالب درباره مهســا جاور این اســت که عالوه بر متأهلبودن و حضور در اردوی تیمملی و دنبالکردن ورزش به صورت حرفهای، دانشجو هم هســت. او دانشجوی رشــته تربیت بدنی در دانشــگاه سراسری است اما حضور مداومش در اردوهای تیمملی مشکالت زیادی را برایش ایجاد کرده است. جاور میگوید معموال اســتادها با او همکاری نمیکنند و بــرای گرفتــن مرخصی هم به دردســر میافتد. با وجود این او به بهترین شــکل زندگیاش را اداره میکند و عالوه بر اینکه همســر خوبی اســت، یک ورزشکار موفق هم هســت. جاور درباره مسائل جالب زندگی خود با محســن محمدسیفی صحبت کرده که خواندن آن جالب است.

اول از همه درباره انتخــاب قایقرانی به عنوان رشته ورزشیات بگو.

آمدنم به این رشــته کامال شانســی بود. در یک اســتعدادیابی استانی به دلیل شــرایط فیزیکیام انتخاب شــدم و بهتدریج حضورم را در این رشته به صورت حرفهای آغاز کــردم. در زنجان امکانات زیــادی برای قایقرانــی نبود و ما فقــط یک قایق شکسته داشتیم که در ســد 100 متری استفاده میشــد؛ با وجود ایــن عالقه زیادی بــه قایقرانی داشتم و این رشته را ادامه دادم.

از آشنایی با محســن سیفی بگو. چطور شد که دو ورزشکار حرفهای با همدیگر آشنا شدند؟

من و محســن همشهری هســتیم و در زنجان زندگی میکنیم. از قبل و کــم و بیش همدیگر را میشناختیم اما آشــنایی نزدیکی با هم نداشتیم. قبل از بازیهای آسیایی اینچئون و در حین اعزام به این مسابقات بیشتر با او آشنا شدم؛ زیرا در اکثر مراسمهایی که دعوت میشدم او را هم میدیدم. از طرفی بیشتر اردوهای ما در تهران برگزار میشد و در سلفی که غذا میخوردیم هم برخورد زیادی با هم داشتیم. محســن با ورزشکاران همرشته من مثل محسن شادی دوستی نزدیکی داشت و از این طریق آشنایی ما شکل گرفت. بعد از گذشت چند ماه با برطرفشــدن برخی کشمکشها آشنایی ما به ازدواج ختم شد.

زندگی دو ورزشــکار حرفهای شباهت زیادی به زندگی افراد عــادی ندارد؛ همین طور است؟

بله؛ دقیقا همینطور اســت. قطعا زندگی برای ورزشکاران حرفهای دشواریهای زیادی دارد؛ اما من و محســن یک هدف را با هــم انتخاب کردیم و برای رســیدن از خیلی چیزهــا میگذریم. من و محســن به مدت 3 سال اســت که با هم ازدواج کردهایم اما شــاید فقــط 6 ماه کنــار هم زندگی کردهایــم؛ چون برنامههای ورزشــیمان مثل هم نیســت. گاهی پیش آمده در ماه فقــط 2 یا 3 بار همدیگر را دیدهایم. معموال وقتی من در مرخصی هستم، محســن به اردو میرود و برعکس. عالوه بر اینها مشــکالت دیگری هم پیش میآید اما ما از شــرایط زندگیمــان راضی هســتیم و خدا را شکر میکنیم.

با توجه به اینکه هر دو ورزشکار حرفهای هستید، حتما بــه خوبی همدیگر را درک میکنید؟

بله؛ خوشبختانه شباهت وضع ما باعث شده به خوبی همدیگر را درک کنیم و با هم کنار بیاییم. شــاید اگر یک فرد عادی با یک ورزشــکار ازدواج کنــد نتواند با وضــع او کنار بیایــد اما من و محســن با حضور نداشــتن در خانه کنار آمدهایم. سختیهای زندگــی ما زیاد اســت اما وقتی درک متقابل وجود داشــته باشــد همــه چیز قابل تحمل میشود.

اینکه زمان زیادی را کنار هم نیســتید روی صمیمیت رابطهتان تأثیر میگذارد؟

همه زوجها خصوصا در ابتدای زندگی دوســت دارند کنار هم باشند اما این موضوع برای ما گاهی غیرممکن میشــود؛ چون معموال وقتی من خانه باشم، محسن نیست یا برعکس. این دوریها برای ما ســخت میگذرد گاهی پیش آمده من مدت 3 ماه در خانه حضور نداشتهام اما محسن در مرخصی به سر میبرد و من نمیتوانســتم کنار او باشم؛ اما همانطور که گفتم با این شرایط کنار آمدهایم و به فکر رسیدن به هدف مشترکمان هستیم.

ممکن است به خاطر مشکالتی که ورزش حرفهای در زندگی شما ایجاد کرده بخواهید زودتر از موعد قید ورزشکاربودن را بزنید؟

نه؛ هرگز به دنبال این نیســتیم که چون متأهل شــدهایم خودمان را بازنشسته کنیم. درست است که ما تشکیل خانواده دادهایم اما برای موفقیت در رشتههایمان زحمت زیادی کشــیدهایم و هزینه دادهایم تا به این نقطه رسیدهایم. زندگی معمولی همیشه هست و برای ســپریکردن زندگی بدون ورزش حرفهای همیشه وقت هســت. ما تا زمانی که از نظر جسمی و روحی شــرایط مساعد داشته باشیم حتما به حضورمان در ورزش حرفهای ادامه میدهیم. اما اگر قرار به خداحافظی باشــد با هم از ورزش حرفهای کنار میرویم.

اوقاتی که با هم در خانه حضور دارید را چطور سپری میکنید؟

ما وقتی در مرخصی باشــیم هم ملزم به تمرین هستیم تا از فرم ایدهآل خارج نشویم. من به دلیل امکانات موجود روزی یک جلســه تمرین میکنم اما محســن باید دو جلسه تمرین داشــته باشد. اوقات بیکاری را هم به فیلم دیدن کنار یکدیگر یا کتابخواندن سپری میکنیم. تالش میکنیم در روزهایی که هر دو در خانه حضور داریم به بهترین شکل از این فرصت بهره ببریم.

شــاید خیلیها فکر کنند بــا توجه به ووشــوکار بــودن همســرت در خانه هم بداخالقی میکند و خشــن اســت؛ واقعا اینطور است؟

نه؛ اتفاقا اصال اینطور نیســت و برخالف اینکه میگویند رزمیکارها بداخالق و تند هســتند اما من این موضوع را قبول نــدارم. رزمیکاران انرژی و عصبانیــت خــود را در حین تمریــن خالــی میکنند. من تا حــاال کوچکترین خشــم و عصبانیتی از همسرم ندیدهام؛ اتفاقــا در خانه بســیار آرام و خوشاخالق اســت و شباهتی به محسنی که در ووشو مسابقه میدهد، ندارد.

تا حــاال به ایــن فکر نکردهایــد که بــا توجه به برگزاری اردوهای تیمملی در تهران، محل سکونت خودتان رابهتهرانانتقالدهید؟

نه؛ هرگز بــه این موضوع فکر نمیکنیم و عالقهای به زندگی در شــهر دیگری نداریم. من و محسن شهرمان را دوست داریم و زندگی در زنجان تصمیم مشترک هر دوی ما بود.

پس تصمیمات زندگیتان را هم مشترکا میگیرید؟

بله؛ در همه زمینهها با هم مشورت میکنیم اما حرف آخر را من میزنم و محســن هم چارهای جز موافقت ندارد! (خنده)

با توجه به اینکه ورزشــکاران معموال از نظر مالی مشــکل دارند و حقوق مکفی دریافت نمیکنند، برای ادامه زندگی فقط به درآمد ورزشیتان اکتفا میکنید؟

همانطور کــه گفتید تقریبا همه ورزشــکاران مشکل مالی دارند و این فقط مختص من و محسن نیســت. خود من که هیچ درآمــدی از ورزش به دســت نمیآورم و حتی گاهی از جیبم هم خرج میکنــم. حقوق محســن هم محدود اســت و به دنبال این هستیم که در آینده نزدیک منبع درآمد جدیدی داشته باشیم.

مهسا جاور: همانطور که گفتید تقریبا همه ورزشکاران مشکل مالی دارند و این فقط مختص من و محسن نیست. خود من که هیچ درآمدی از ورزش به دست نمیآورم و حتی گاهی از جیبم هم خرج میکنم. حقوق محسن هم محدود است و به دنبال این هستیم که در آینده نزدیک منبع درآمد جدیدی داشته باشیم

محسن محمدسیفی:

محســن محمدســیفی از پرافتخارترین ورزشکاران ووشو اســت. او دو مدال طالی آســیایی و یک مدال طــالی جهانی دارد و بهتازگی هم در مســابقات قهرمانی جهان مدال باارزش طال را گرفت. سیفی به واسطه همشــهری بودن با مهســا جاور و دوستی نزدیک با همتیمیهای او، تصمیم به ازدواج با این خانم ملیپوش گرفت. سیفی هم مثل همسرش ســختیهای زندگی مشترک دو ورزشــکار حرفهای را با انگیزه دستیابی به اهداف بزرگش تحمل میکند. او در سالهای اخیر یکی از پرافتخارترین ورزشکاران ایران بوده و در اغلب مســابقاتی که حاضر شده، مدال گرفته است. وقتی از سیفی درباره دلیل ازدواجشبایکورزشکارحرفهای و ملیپــوش میپرســیم، میگویــد شــرایط زندگیاش را فقط کسی میتوانــد درک کند که خــودش هم در چنین شرایطی قرار داشــته باشد. ســیفی میگوید تا وقتی که از نظر روحی و جسمی در شــرایط خوبی قرار داشته باشد به ورزش حرفهای ادامه میدهد و مشکالت زندگی زناشــویی باعث نخواهد شد که او و همســرش زودتر از موعد مقرر تصمیم به خداحافظی از ورزش بگیرند. سیفی میگوید از وقتی ازدواج کرده شــرایط بهتری برایش ایجاد شــده چون همســرش همواره از او حمایت میکند و اجازه نمیدهد مشــکالت زندگی دو ورزشــکار حرفهای تأثیری روی زندگی او و همسرش داشــته باشد. این دو ورزشــکار که هر دو زنجانی هستند بعد از ازدواج هم تصمیم گرفتند در شهر خودشان بمانند و به زندگی مشترکشان ادامه دهند. اگرچه حضور در تهــران میتواند به دلیل اردوهای مکرر برای آنها بهتر باشــد، اما این دو ورزشکار حرفهای عالقه زیادی به زادگاه خود دارند و میخواهند با وجود مشــکالت در شــهر خودشــان به زندگی ادامــه دهند. گفتوگــوی خبرنگار «شهروند» با محسن محمدســیفی درباره زندگی زناشوییاش را

بخوانید.

چه اتفاقی افتاد کــه تصمیم به ازدواج با مهسا جاور گرفتید؟

ســالهای زیادی بود که دورادور مهسا خانم را میشــناختم. در اردوهای تیمهای ملی او را دیده بودم و وقتی هم تصمیم بــه ازدواج گرفتیم، دیدم که در موارد زیــادی به هم شــباهت داریم. یکی از مهمتریــن موارد شــباهت مــا ملیپوش بودن هردویمان بود. ما از نظر فکری، اجتماعی و شغلی شباهت زیادی به هم داشــتیم و قطعا به سادگی میتوانســتیم شــرایط همدیگــر را درک کنیم. درواقع من مهســا خانم را به دلیل ورزشکار بودن و شــخصیتش انتخاب کردم. داســتان ما بسیار طوالنی اســت و بایــد از آن یک کتاب بنویســم! من مهسا را از بازیهای آســیایی 2010 گوانگژو میشناســم، اما هیــچ ارتباطی با هم نداشــتیم. قبل از بازیهای آســیایی گوانگژو مراســم بدرقه ورزشــکاران زنجان بود که من او را آنجا دیدم و فقط در این حد میشــناختم کــه او یک قایقران اســت، بعد از آن هیــچ اتفاقی رخ نــداد تا اینکه اردوهای آمادگــی بازیهای آســیایی اینچئون شروع شــد. برخی از دوستانم در تیمملی قایقرانی مخصوصا محسن شــادی، از مهســا خانم بسیار تعریف و تأکید میکردند که اگر او را دوست داری حتما ازدواج کن. بعد از آنکه از بازیهای آسیایی اینچئون آمدیم، تصمیمم را بــرای ازدواج گرفتم و به خانواده گفتم. بعد از آن هم به خواســتگاری رفتیم و خدا را شــکر همه چیز برای ازدواجمان مهیا شد.

قطعا زندگی شــما هیچ شــباهتی به افراد عادی نــدارد. در اینباره صحبت کنید.

بلــه، زندگــی زناشــویی ما کوچکترین شــباهتی بــه افراد عــادی نــدارد. زوج معمولــی همواره کنار هم حضــور دارند و خیلی کم پیــش میآید که از هم دور باشــند، اما در زندگی ما دقیقــا برعکس اســت. ما اغلب اوقات کنار هم نیســتیم مگر به ندرت. روال زندگــی ما به دلیل حضور دایم در مسابقات و اردوها زندگی خاصی است. در چند ماه آینده هم با آغاز اردوهای بازیهای آسیایی کنار هم بودنمان کمتر خواهد شــد، مگر اینکه در اردوهای تیمملی همدیگر را ببینیم.

با ســختیها و نبودنها چطــور کنار میآیید؟

ما از قبل درباره تمام این مســائل صحبت کرده بودیم و چون هر دو ورزشــکار حرفهای هســتیم، میتوانیم شــرایط را درک و قبول کنیم. بهصورت متقابل با هم کنــار میآییم و فشــارها را تحمل میکنیــم. وقتی این ســختیها منجر به کســب مدال شود، برایمان ارزش بیشــتری پیدا میکند و یاد میگیریم دوریهــا و تنهاییها را بپذیریم تا بهترین نتیجــه را بگیریم. این را هم باید بگویم که همسرم مثل یک ستون در زندگی من حضور دارد و به خوبی شرایط را درک میکند.

این دوریها و ندیدنها باعث کمتر شدن صمیمیت شما نمیشود؟

نــه، اتفاقا نهتنهــا باعــث کم شــدن عالقه و صمیمیتمان نمیشــود بلکه ما را بیشتر دلتنگ میکند. وقتــی بعد از مدتــی دوری کنار هم قرار میگیریم از تمــام لحظههای کنار هم اســتفاده میکنیم و قدر همدیگر را بیشتر میدانیم.

ممکن اســت به دلیــل اینکه ورزش حرفهای روی زندگــی خانوادگیتان تأثیر میگذارد، زودتر از موعد مقرر ورزش را کنار بگذارید؟

اصال اینطور نیســت و ما چنیــن برنامهای در زندگیمــان نداریم. وقتی میخواســتیم زندگی مشــترک را آغاز کنیم با یکدیگر درباره همه این مســائل صحبت کردیم. من و مهسا با هم به توافق رسیدیم تا زمانی که از نظر جسمی و فکری شرایط خوبی داشته باشــیم به ورزش کردن ادامه دهیم. اتفاقا ما درباره تمام این مسائل نظر مشترک داریم و میخواهیم تــا وقتی که توانایی الزم را داشــته باشیم برای کشورمان افتخار کســب کنیم. البته خداحافظی از ورزش حرفهای بخشــی از زندگی یک ورزشکار اســت و برای همه رخ میدهد. من و همسرم هر لحظهای که تصمیم به کنار گذاشتن ورزش حرفهای بگیریم ربطی به مســائل زندگی شخصیمان ندارد و حتما صالح دانستهایم در آن برهــه زمانی از ورزش کنارهگیــری کنیم. زندگی زناشویی ما درحال حاضر به بهترین شکل ممکن سپری میشود و مشــکلی نداریم که بخواهیم از ورزش حرفهای جدا شویم.

خیلیها فکــر میکننــد رزمیکارها به واسطه رشتهای که در آن فعالیت میکنند، افراد خشنی هســتند. با توجه به ووشوکار بودن در زندگی شخصیتان بداخالق و خشن هستید؟ البته همسرتان از اخالق شما خیلی راضی است.

دقیقا همینطور اســت. خیلیها روی حســاب اینکه رشتههای رزمی خشن و پربرخورد هستند، فکر میکنند ورزشــکاران این رشــته هــم افراد خشــنی هســتند اما در واقعیت اینطور نیست. من آدم بســیار آرامی هســتم و اگر هم از چیزی ناراحت باشم آن را با ووشــو خالی میکنم. اتفاقا برخی میگویند در زندگی غیر ورزشی آنقدر آرام و ساکت هســتم که گاهی حقم را هم میخورند و نمیتوانم از خودم دفاع کنم.

همه ما بهخوبی میدانیم که کار کردن در رشتههایی مثل ووشــو از نظر مالی درآمد زیادی ندارد و حتی پاداشهایی هم که برای مدالآوران درنظر گرفته میشــود با تأخیر زیاد داده میشود. با این شرایط و با توجه به اینکه ورزشکار متأهل هستید، درآمدتان راضیکننده است؟

همانطــور کــه میگوییــد درآمد حضــور در رشتههای رزمی بســیار کم است و کفاف زندگی را نمیدهد. درواقع اصل درآمد من از ووشــو دریافت پاداشهای مدالهاست که اگر امسال مدال بگیرم، پاداش آن سال آینده پرداخت میشود. با وجود این، خوشبختانه مشــکل خاصی ندارم و با تمرکز روی مسائل اقتصادی سعی میکنم زندگی را بگذرانم.

به فکر این نیستید که بعد از خداحافظی از ورزش حرفهای کار دیگری داشته باشید؟

چرا اتفاقــا از االن بــه این فکر هســتم. باید برای دوران بازنشســتگی منبع درآمد داشــته باشــم چون باالخره یک روز میرســد که باید ورزش حرفــهای را کنار بگــذارم و حتما باید به فکر فراهم کردن ســرمایهای برای آینده باشم. خوشــبختانه در دولــت آقای روحانــی باز هم اهمیت دادن به ورزشکاران مدالآور و استخدام آنها در مشــاغل دولتی مطرح شده که امیدوارم اینبار عملی شــود و مثل ســالهای گذشــته در حد حــرف نماند. بایــد ایــن را بپذیریم که قهرمانان ورزشــی در دوره جوانی که باید شغل و ســرمایه فراهم کنند همیشه در اردو و تمرین هستند اما بعد از پایان دوره قهرمانی به حمایت مســئوالن نیاز دارند. امیدوارم اینبار استخدام مدالآوران قطعی شود تا دیگر دغدغهای از این بابت نداشته باشیم.

زندگی شما با توجه به اینکه تنها زوج ورزشکار حرفــهای هســتید برای افراد عــادی خیلی جالب اســت. مردم از عکسهای دونفره شــما اســتقبال زیادی میکننــد و آنها را نشر میدهند. این موضوع برای شما قابل قبول است یا ناراحتتان میکند؟

مــن از محبــت و لطف مردم نســبت به خــودم و همســرم ممنونــم. نهتنهــا از عالقه آنها ناراحت نمیشــوم بلکه خیلی هم خوشــحالم که من و مهسا را مــورد لطف قــرار میدهند و از عکسهــای ما اســتقبال میکنند. اینکه عکسهای دو نفــره ما بینندگان زیادی دارد خوشحالم اما هرگز به این فکر نکردهام که فالن عکس را منتشــر کنم تا الیکهای زیادی داشــته باشــد. نه برای من و نه برای مهســا این مســائل اهمیتی ندارد و پیگیر الیک یا فالوئر برای عکسهایمان نیستیم. هر عکسی که مناسب باشد را به اشتراک میگذاریم تا کســانی که به ما عالقه دارند آن عکسهــا را ببینند. از اســتقبال و عالقه مردم ممنونم و امیدوارم موجب آزار و اذیت کســی نشده باشم.

به عنــوان حرف آخر، چــه صحبتی با همسرتان دارید؟

از مهســای عزیز ممنونم که همــواره کنار من حضور دارد و در شرایط ســخت حمایتم میکند. او در روزهایی که از نظر روحی حال خوبی ندارم به من کمک میکند و با تمام سختیها کنار میآید. امیدوارم با مدال طالی جهان پاســخ زحماتش را بدهم.

محسنمحمدسیفی: برخیازدوستانمدرتیمملی قایقرانیمخصوصامحسن شادی،ازمهساخانمبسیار تعریفوتاکیدمیکردندکهاگر اورادوستداریحتماازدواج کن.بعدازآنکهازبازیهای آسیاییاینچئونآمدیم تصمیممرابرایازدواجگرفتم وبهخانوادهگفتم.بعدازآنهم بهخواستگاریرفتیموخدارا شکرهمهچیزبرایازدواجمان مهیاشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.