خدمت در ماه دلدادگی

گزارشی از پستهای امدادی هاللاحمر در میان عزاداران حسینی استان قم

Shahrvand Newspaper - - محرم - |

عطیه محمدی- ریحانــه خلج زمانی که عشق و محبتش در دلی میافتد، فرقی نمیکند، چه کســی باشی و چه پیشــه و جایگاهی داشته باشی، دل میدهی و عشق و ارادت قلبی را به هر طریق میتوانی ابراز کنی، در ایام محرم هرکسی به نحوی عرض ارادت خود را نشــان میدهد؛ ماه دلداگی است. اما در این میان کسانی هستند که عزاداری آنها یا دیگران متفــاوت و خاص و ویژه از نوع خدمترســانی به خیل عاشــقان عزادار حضــرت سیدالشهداســت. تلفیق عــزاداری و حکایت امدادگرانی که تمــام وجود خود را وقف عشاق سردار عشــق میکنند، فصل درخشانی را در خادمی اهلبیت علیهالسالم و خدمت به خلق بــرای امدادگرانی رقم میزند که عاشــق مرهم گذاشتن بر دردهای مردمند.

در شبها و روزهایی که همه در رثای شهیدان کربال میگریند، امدادگران همچون فرشــتگانی بال محبت خود را بر ســر آنها میگشــایند تا در آرامش باشــند. در میان اشــکهای سوگواران امامحسین علیهالســالم، امدادگری را دیدم که بغض خود را فرومیخورد تا بتواند به کســانی که نیاز به امدادش دارند، بهتر یاری برساند. او عاشق این کار است، میگوید دوســت دارم با تأسی از عمه ســادات که در شــب یازدهم محرم پس از سپری کردن آن همه مشــقت و اندوه و داغهای بزرگ تاریخ، باز هم پرســتار اهــل حرم بود، من نیز دلدادگیام را بــه خاندان کرامت با خدمت به مردم عزادار ابراز کنم. خدمترسانی جمعیت هاللاحمر استان قم

به بیش از 0081عزادار حسینی شهادت حسین علیهالسالم حرارتی در دلهای مؤمنان است که هرگز خاموش نمیشود. چندین سال است که همزمان با ایام سوگواری شهیدان کربــال، جمعیت هاللاحمر اســتان قــم توفیق خدمترسانی به دلســوختگان حسینی را دارد. محمدرضا بهرامی، معاونت امدادونجات جمعیت هاللاحمر اســتان قم با اشــاره به فعالیتهای نیروهای هاللاحمر در پســتهای امدادی ایام محرم اظهار کرد: هرساله همگام با خیل عزاداران حســینی، با برپایی پســتهای امــداد و درمان توفیق خدمتگــزاری به عزاداران حســینی را داریم و بدین گونه عرض ارادت خود را به ساحت شهدای کربال نشان میدهیم.

بهرامی در ادامه با تشــریح خدمات ارایهشده در پســتهای امــدادی هاللاحمر اســتان قم تصریح کرد: با برپایی پســتهای ثابت و ســیار و اســتقرار آمبوالنس که متشــکل از 150 نفر از خواهران و برادران پزشــک، پرســتار، امدادگر و نجاتگــر بــود به صــورت شــبانه روزی آماده خدمترســانی به عزاداران بودیم. وی همچنین درباره پســتهای امداد و درمان ویژه عاشــورا و تاسوعای حســینی گفت: از نخســتین دقایق تاسوعای حســینی تا پایان شــب عاشورا، 110 نفر پزشک، پرســتار، امدادگر و نجاتگر قمی در پســتهای جمعیت هاللاحمر به زائران کریمه اهلبیــت(ع) خدمترســانی کردنــد. وی بیان کرد: در طی ایــن دو روز 1832 نفر از مراجعان به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند و 38 نفر از مراجعهکنندگان به پستهای هاللاحمر و مرکز درمانی منتقل شــدند. معاون امدادونجات جمعیت هاللاحمر اســتان قم تصریح کرد: در این ایام تجهیزات هاللاحمر در قالب 9 دستگاه آمبوالنس، 5دستگاه خودروی نجات، 3دستگاه موتورالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس نیز به همراه نیروهای جمعیت هاللاحمر برای ارایه خدمت به عزاداران حسینی(ع) اختصاص یافت. وی با بیان اینکه پســت ویــژه امدادی جمعیت هاللاحمر در حرم حضرت معصومه(س)، مسجد جمکران و هیأتهای مذهبی اســتقرار داشت، افزود: تیمهای امدادی مســتقر در پســتها، در طول دو روز تاســوعا و عاشــورا فعال بودند و با کمترین زمان، به دســتههای عزاداری هیأتها و زائران کریمه اهلبیــت(ع) ارایه خدمات کردند. محمدرضا بهرامی با اشاره به اینکه ارایه خدمات درمانی به عــزاداران حســینی مختص روزهای تاسوعا و عاشورا نیست، گفت: در طول ماه محرم طبق هماهنگیهــای اداره کل مدیریت بحران و شــورای تامین اســتان قم تیمهای امدادی در حالت آمادهباش هستند و در پایگاههای جادهای جمعیت هاللاحمر قــم نیز تیمهــای امدادی حضوری فعال دارند تا به مسافران در محورهای مواصالتی استان خدمترسانی کنند. خدمت به مردم در اوج مراسم عزاداری

ارزشمند و شایسته تقدیر است ســمیه مقدســی، از بانوان خــادم در یکی از هیأتهای مذهبــی درباره خدمــات خالصانه و عاشــقانه خواهران امدادگر مستقر در این هیأت میگویــد: از زمانی که مــن در این هیأت حضور داشتم، همواره شــاهد ارایه خدمات و تالشهای خالصانه امدادگران هاللاحمر بودم. زحماتی که این نیروها با حسن خلق در اوج عزاداریها برای عموم مردم میکشند، ارزشمند و شایسته تقدیر است. افزایش اشتیاق خدمترسانی در محرم پای حرفهای سمیه جدی از خواهران نجاتگر جمعیــت هاللاحمر اســتان قم مینشــینم. او که از ســال 88 وارد جمعیت شــده است درباره حضور امدادگــران در این پســتهای امدادی بیان کــرد: اکیپهای هاللاحمــر حالوهوای خاص خــود را دارد و این تفــاوت خدمت اینجا را با ســایر اکیپهای امدادی متمایز کرده است. وی که مشــغول منظم کردن جعبه امداد پست اســت، اضافه کرد: همه مردم سعی میکنند این ایــام را در کنار خانوادههای خــود و با حضور در اجتماعهای بــزرگ عزاداری ســپری کنند، اما امدادگران همیشــه آماده جمعیــت هاللاحمر ترجیح میدهند، به جای اینکــه صرفا فقط در مراسمها حضور معنوی داشــته باشند، در کنار بهرهمندی از فیض اجتماعات حسینی، به مردم نیز در حوزه امدادی خدمترسانی کنند.

وی با بیــان اینکه خدمت به مردم از ســوی بزرگان ما بســیار ســفارش شده اســت، تاکید میکند: به نظر من این کار اجر و ثوابی چند برابر دارد. او میافزاید: در این ایام هرکســی به نحوی عرض ارادت خود را به امام حســین علیهالسالم و یاران با وفایشــان ابراز میکند و ما هم سعی میکنیم بــا آموختههایمان در هاللاحمر عرض ارادت خود را نشان دهیم.

پس از عاشورا، آرامآرام عاشــقان، در تکاپوی بستن کولههای سفر به مقصد پیادهروی اربعین میشــوند و اعضای تیمهای امــدادی و درمانی هاللاحمر اســتان قــم نیز همچون ســالهای گذشــته، مهیای خدمتی دوباره این بار در مسیر عشق طریق الحسین میشــوند و لحظهشماری میکنند تا نام خود را در دفتر عشــق به ســاالر شــهیدان و خدمت بــه زوارش ثبــت کنند. تا منبع عشق، حسین علیهالســالم باشد، خدمت ادامه دارد...

وی در پایــان با اشــاره بــه حسوحال خوب معنوی حاکــم در اکیپهای امــدادی جمعیت هاللاحمر مســتقر در هیأتها ادامــه داد: این حال معنوی موجب شــده اســت، همه ساله با آغاز ثبتنام برای حضور در پســتهای امدادی، متقاضی زیادی بــرای فعالیت و حضور و خدمت در این پستهای امدادی داشته باشیم.

از خدمت تا ابراز عشق به امام در کنار این پســتهای امدادی، ارایه خدمات تاسوعا و عاشورای حســینی حالوهوای دیگری دارد. هیأتهای هذهبی که با حضور خود در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه ســالماهللعلیها و مســجد مقدس جمکران عرض ارادت و تسلیت خود را به ســاحت اهلبیت علیهمالسالم نشان میدهند.

اینجا عزاداری رنگوبوی دیگری دارد، گویی خدمت را آمیختهانــد با بوی عشــق و معرفت، ســرت را که بچرخانی؛ ســه جایگاه امدادی را در حرم مطهر میبینی، بقعه شــماره 22 پست امدادونجات خواهران و بقعه شیخ فضلاهللنوری و ایــوان آینــه پســتهای امدادونجــات ویژه خدمترســانی به خیل برادران عزاداری اســت کــه در ایــن دو روز و بهویــژه در ازدحامهــای ورود جمعیت بــه حرم و شــور هیأتها؛ گرچه خدمترسانی سخت و دوچندانی دارد، اما برای هاللاحمریهــا این حضــور افتخــاری بزرگ و خدمتــی عاشــقانه در شــریفترین مکان قم و زیر پرچم کرامــت حضرت فاطمــه معصومه سالماهللعلیها است.

خوب که نگاه میکنی میبینــی دلها اینجا فقط در گروی عشق گرفتار است، هرچه میکنی با عطر نام حســین در هم پیچیــده و امدادگران هنگام خدمترسانی گاهی غرق اشک برای قتیل العبرات هستند. صدای طبل و سنجهای دستهها و عزاداری عشــاق اباعبداهللالحسین علیهالسالم تو را از زمین به آســمانها میکشــاند، در میان شور سوگواران حســینی دواندوان دو امدادگر را میبینی که خم میشوند و زیر بازوهای جوان عزادار را که در ازدحام و فشــار جمعیت بیحال شده است، میگیرند تا به پست امدادی برسانند. صورت جوان غرق خون است، دچار خونریزی از ناحیه بینی شده، بالفاصله توسط نیروها، اقدامات امدادی برای رفع آســیبها صــورت میگیرد، کمی آن سوتر یکی از دوســتانش به شرح نحوه آسیب برای پزشک مستقر در اکیپ میپردازد و ساعتی بعد همراه هم، برای ادامه عزاداری به رود خروشان عشاق الحسین میپیوندد.

عشق ما را به این سمت کشاند زهرا شــیربیاتی کــه از مربیــان و امدادگران پرتالش جمعیت هاللاحمر اســتان قم است و از سال 84 توفیق خدمترسانی به عزاداران حسینی در این ایام را دارد، میگوید: حس انساندوستانه و بشردوســتانه در هاللاحمر باعث میشــود هر کجای دنیا هم که باشــیم، آماده خدمترســانی به مردم بشــویم؛ اما قصه این پستهای امدادی به گونه دیگر اســت، حس ناب عشــق و ارادت به امامحســین علیهالســالم فقط مخصوص خود امام اســت، اینجا تنهایی جایی اســت که فرقی نمیکند عزادار باشی، خادم یا امدادگر، این حس خوب قابل توصیف نیســت و میتــوان به جرأت گفت هدیهای بزرگ و کمنظیر در این ایام از طرف خدا به برخی از انسانها عطا شده است.

شیربیاتی با بیان اینکه امسال تصمیم داشتم مثل ســایر مردم در گوشــهای به تنهایی، برای خودم عزاداری کنم، افزود: اما باز هم نتوانســتم و عشــق و شوق خاص خدمترســانی باعث شد حضور در پســتهای امدادی را به عزاداری تنها ترجیح بدهــم. وی در پایان ضمــن دعای خیر برای فرج منتقم خون امامحســین علیهالسالم با اشاره به خاطرات خوبش در عرصه خدمترسانی و امدادگــری در هاللاحمــر گفت: مشــاهده لحظههای پرشــور ابــراز ارادت مــردم و کمک به بهبود حس پریشــانی آنها و رفع آســیبهای احتمالی عــزاداران در هیأتها بهترین خاطرهها و زیباترین لحظات را در ذهن ما هک کرده است.

پس از عاشورا، آرامآرام عاشــقان، در تکاپوی بستن کولههای سفر به مقصد پیادهروی اربعین میشــوند و اعضای تیمهای امــدادی و درمانی هاللاحمر اســتان قــم نیز همچون ســالهای گذشــته، مهیای خدمتی دوباره اینبار در مسیر عشق طریق الحسین میشــوند و لحظهشماری میکنند تا نام خود را در دفتر عشــق به ســاالر شهیدان و خدمت به زوارش ثبت کنند. داستان خدمت انگار ادامه دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.