درباره کتاب پرفروش کره شمالی داستانهاییازپشتدیوارآهنین

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن - فرجپور|

دریا روحگریانمنورهبرعزیزدوکتاب تکاندهنده و جذاب هستند که این روزها نشر ققنوس آنهارابهبازارکتابعرضهکردهوجذابیتآنهانیزناشیاز این است که میتوانند تا حد زیادی کنجکاوی خواننده را درباره مسائل رخداده در پشت دیوارهای کرهشمالی پاسخدهند.

روح گریان من را کیم هیون هی نوشــته و فرشــاد رضایی هم آن را به فارسی ترجمه کرده است؛ این کتاب که میتوان آن را نوشــتهاي در مرز بین خاطرهنگاری و رماننامید-سرگذشتجذابترینجاسوسکرهاست؛ شرححالیکجاسوسزن.داستانواقعییکجاسوس زن کرهای که در نوجوانی ناخواسته از خانوادهاش جدا میشود و وارد حزب شــده و سختترین آموزشهای نظامی را از سر میگذراند و درنهایت به عنوان جاسوس بهبسیاریازکشورهایجهانسفرمیکند.

نویسنده این کتاب، کیم هیون هی که او را بیشتر به خاطربمبگذاریدرهواپیمایمسافریکرهجنوبیکه بهمرگ511نفرانجامیدمیشناسند،درروحگریانمن تمام فرازونشیبهای زندگی پرماجرا، دردناک و سرشار از ترس و رنج خود و حکومت کرهشمالی را در این کتاب میگوید. داستان تبدیلشدن کودکی امیدوار را به یک تروریست بیرحم که به جرم کشتن صدواندی مسافر بیگناه حکم اعدام گرفتــه و در پایان اما به این دلیل که وجدان جمعــی جامعه آزاد او را نیز بســان قربانیانش قربانی سیستمی تروریستپرور میداند، عفو شده و به آغوشجامعهآزادمیآید.

درقسمتیازکتابمیخوانیم:انگارمسیرمتارسیدن به جایــگاه متهم قرار بود تا ابد ادامــه پیدا کند و وقتی باالخره توانستم بنشینم، دیگر نتوانستم جلو خودم را بگیرم. قلبم تندتند میتپیــد و بدنم بیاراده میلرزید. گریهام گرفت و فقط یک کلمــه را مدام زیر لب زمزمه میکردم:مامان.فرآیندماللآورمحاکمهشروعشدولی من نمیتوانستم تمرکز کنم؛ انگار از قبل مشخص شده بود که قرار است به اعدام محکومم کنند. من هواپیمای پرواز 858 هواپیمایی کرهجنوبی را منفجر کرده بودم. منمسئولمرگصدوپانزدهانسانبودم.

رهبر عزیز دیگر کتابی اســت که تقریبا با مضمونی مشابه منتشر شده و در کنار روح گریان من میتوانند تصویری درست از جامعه بســته کرهشمالی به دست دهند. تصویرهایی بشدت آشنا؛ بهرغم اینکه در تمام این سالها دولتمردان کرهشمالی کوشیدهاند با بسته نگه داشتن درهایشــان دنیا را از تماشای نقاط ضعف جامعهمثالسوسیالیستیشانبازدارند.

رهبر عزیز نوشــته جنگ جین سونگ که با ترجمه مســعود یوســف حصیرچین در 343 صفحه منتشر شده است، بهسان کتاب قبلی داستانی واقعی را روایت میکند. در این کتاب یکی از مأمــوران عالیرتبه ضد اطالعاتی کرهشمالی زندگیاش در مقام شاعر درباری کیم جونگ ایل و فرار نفسگیرش به سوی آزادی را شرح میدهد. او بهاصطالح شــاعر درباری آن سامان است. شاعریکهبانامهایمستعارغربیوکرهجنوبیاشعاری در مدح کیم جونگ ایل میســراید تا در جامعه بسته کرهشمالی چنین وانموده شود که تمام دنیا در عطش فرمانرواییچونکیمجونگایلاستکهمردمشرهبر عزیزمینامندشویاژنرالما.

دررهبرعزیزمیخوانیمکهجنگجینسونگکهدر کرهشمالی زندگی شاد و خوبی داشت و حتی هنگامی کهکشوردچارقحطیبودوآدمهایبسیاریازگرسنگی مردند، جیره غذایی او قطع نشد، چگونه به خاطر یک اشــتباه جزیی تمام زندگیاش را در آســتانه نابودی میبیند. او مجوز ســفر داشت، اطالعات سانسورنشده در اختیارش بود و با شخص کیم جونگ ایل نشست و برخاست میکرد و در کل به نظر میرسید زندگیاش در پیونگیانگ در امن و امان اســت؛ اما این امتیازات و رفاه در آســتانه نابودی بود، چرا که مجله ممنوعهای را که به دوستش داده بود، گم شده بود. حاال جنگ جین سونگ برای نجات جان خودش و خانوادهاش چارهای جز فرار نداشــت. او چارهای نداشت جز پناهندهشدن به کشورهای غربی. رهبر عزیز داستانی شگفت است. با اینکه در مورد این کتــاب گفتهاند که درواقع در نقد نگاهواهدافتبلیغاتیدولتکرهشمالیاستاماحقیقت این است که خواندن این کتاب خواننده را به این نتیجه میرساندکهاینسیستمسطحیسفلهپرورمیتوانددر هر حکومت دیکتاتوری در هر جــای دنیا رخ دهد؛ در آلبانیانورخوجه،درعراقصدام،درسرزمینحجازودر لیبیقذافی.اینداستانیمکرراستکهبارهامشابهآنرا دیدهودربارهاشخواندهایم.

درباره رهبر عزیز باید ایــن را نیز گفت که تاکنون هیچکدام از نخبگان کرهشــمالی چگونگی عملکرد این کشــور تمامیتخواه و دســتگاه تبلیغاتیاش را توصیــف نکــرده نبودند. در داســتان نفســگیر فرار جنگ جین ســونگ به کرهجنوبی افشــاگری حیرتانگیزی بیان میشود. از قبل این افشاگریها تصاویر مضحکی هم به دست میآید که آموزندهاند: ســرزمینی که برای دروغگویی ادارات خاص خود را دارد. دستورالعملهایی که همه ساله به نویسندگان داده میشود تا براســاس آنها آثار ادبی تولید کنند. شــاعرانی که به حضور رهبر عزیز میرسند و او برای آنها از شعر متعالی میگوید و از دامهایی که غربیان برای جامعه کرهشمالی در نظر دارند.

در پایان باید به این جمله تبلیغاتی درباره این کتاب اشاره کرد: رهبر عزیز داســتان دراماتیک غیرممکنی اســت؛ یکی از بهترین تصویرپردازیها و در عینحال کابوسکرهشمالی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.