هزار و یک شب مدرن...

تهرانیها و شرطبندی روی اسب مسابقه به روایت امیرحسین خورشیدفر

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

به تازگی دو کتاب جدید از امیرحســین خورشــیدفر منتقد، روزنامهنگار و داســتاننویس منتشــر شده است. یکی از ایــن دو کتاب مجموعه داســتانی اســت به نام شرطبندی روی اسب مسابقه که توسط نشر ثالث عرضه شــده و دیگری رمان تهرانیها که از طریق نشر مرکز به زیور طبع آراسته شده است.

مجموعه داستان شــرطبندی روی اسب مسابقه شامل 91داستان کوتاه اســت. 91داســتان کوتاه با محوریت کاراکتری به نام شــاپور صبری که معلم نقاشــی است. شــخصیتی که در بزنگاه عشــق ورزیدنها، نامرادیها، خباثتها و خوشاقبالیهایــش؛ ماجراجوییهای ذهنی خود را دنبال میکند. نکته جالب در مورد این شــخصیت این اســت که شــاپور صبری عالوه بر تمام داستانهای مجموعه داســتان شــرطبندی روی اسب مســابقه در رمان تهرانیها هم حضور دارد. امیرحســین خورشیدفر درباره این مجموعه داســتان میگوید: مجموعه داستان شرطبندی روی اســب شــامل ۷1 قصه کوتاه و دو قصه بلند است که میتوانست ذیل عنوان قصههای شاپور هم منتشر شود، چراکه شخصیت اصلی تمام قصهها یک معلم نقاشی به اسم شاپور صبری است. شرطبندی... از این نظر تجربه کمسابقهای در داستاننویسی فارسی است؛ اما در ادبیات جهان به جز ادبیات کارآگاهی نمونههای مشهوری مثل قصههــای مارکو والدو و آقای پالومــار هردو از ایتالو کالوینو را میشناســیم یا ناخمن از لئونــارد مایکلز. اگر خواننده قصههای شــرطبندی ... را از ابتدا تا انتها بخواند تسلسل معنایی آنها را دریافت خواهد کرد.

رمان تهرانیها دیگر کتاب تازه منتشرشده امیرحسین خورشیدفر اما به گفته نویسندهاش یک داستان پرتحرک، پرفرازونشــیب و یک روایت پیچدرپیچ بــا کاراکترهای گوناگون اســت که روایتها و داســتانهای هر کدام از کاراکترها در کنار و گاه ممزوج با کاراکترهای دیگر تعریف میشود. شخصیتهایی چون بیک رادشم سرپرست یک گروه راک قبل از انقالب، رحمت حقوردی انیماتوری که برای تحقق رویایش به ایران بازمیگردد، شــاپور صبری نقاش روشنفکر، پوران شعاع نویســنده تازهکار ...و که در طول رمان با نیرویی بازدارنده و خطرناک روبهرو هستند که آماده اســت مأیوس یا متوقفشــان کنــد. رویارویی از کابارههای اللــهزار تا موزه هنرهای معاصــر تهران، از عمق آســمان تا تصویر دوربینهای نظارت... ادامه دارد و داستان پرفرازونشیبی را میسازد، مانند یکهزار و یک شب مدرن...

امیرحســین خورشــیدفر درباره رمان تهرانیها که برخالف تصوری که ممکن اســت از اســم آن در ذهن ایجاد شود، ربطی به بازنمایی شهر و تصویر زندگی طبقه متوسط ...و غیره دستکم به شکل رایج ندارد؛ میگوید که این رمان مهمترین کتابی اســت که ســال گذشته تمام کرده و امسال از طرف نشر مرکز منتشر شده است. نویســنده عنوان میکند که رمــان تهرانیها که بیش از 550 صفحه اســت؛ از ســال 90 مقدماتش آغاز شد اما نزدیک چهارسال نوشــتنش زمان برد. خورشیدفر تهرانیها را رمانی بسیار پرماجرا با ساختاری شبکهای و کنترپوانی نامیده و میگوید که این رمان به هیچوجه به سبک آثاری که در این سالها منتشر شده که با زبان ساده و عینی زندگی طبقه متوسط را بازنمایی میکنند یا شــهر را همراه با تصویرهای زیرپوســتی آن یا الیف اســتایل را نشان میدهند، نیســت: به نظرم در این اثر باوجود آنکه ســعی شــده بار پیچیدگــی روی دوش خواننده نباشــد امــا تجربه جدیــدی در میــان آثار فارسی است. روایت پیچیدهای اســت که داستانش از ســالهای دهه 40 آغاز شــده و مکانها و رخدادهای خاطرهانگیزی چــون ســرگرمیها، وقتگذرانیها و موســیقیهای اللــهزار آن زمان را به همــراه مواردی چون ارکستر گلها، موســیقی راک در دهه 50 و آبادان و نقاشی ســقاخونه و ... را دربردارد و تا دهه 0۷ تهران ادامه مییابد؛ با لوکیشــنهای متفاوتی در شــهرها و کشورهای مختلف. درباره رمان تهرانیها همچنین باید گفت که تمام نســخههای این رمان هشــت روز بعد از انتشار نخستین چاپ به پایان رسید و 11روز بعد چاپ دوم آن عرضه شــد. درباره امیرحسین خورشیدفر باید گفت که از این نویســنده پیش از این مجموعه داستان بســیار ستودهشــده زندگی مطابق خواســته تو پیش میرود، منتشر شده است. داستانی از نخستین روزهای زمین، پسری که هیچ ســتارهای نداشت، باران و روزی که آسمان شکســت برخی دیگر از آثار منتشرشده این نویسنده است. جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری، مهرگان ادب، روزی روزگاری و گام اول ازجمله جوایزی اســت که امیرحســین خورشیدفر 83ســاله تاکنون دریافت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.