بن‌افلک‌هم‌افشا‌م‌یشود!

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن - شهروند|

ســینمای ایران ظاهرا حال خوبی دارد اما باطنا خیلی معلوم نیســت! اینها را دست کم از روی صحبتهای رئیس سازمان سینمایی ایــران میشــود فهمید. ســازمانی کــه از نظر ساختاری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و دارد امور ســینمای ایران را «رتق و فتق» میکند.

درســت زمانــی کــه برخــی از رســانهها از «گیشــههای داغ» تابســتانی و پاییــزی حرف به میان آورده و اهالی ســینما هم همــراه آنها، «دســتکوبان» و «پایافشــان» از فروش چند میلیاردی «برخی» از فیلمها خوشحالند، رئیس ســازمان ســینمایی انگار که بخواهد توی ذوق آنها بزند، وارد میشــود و از برخی نارساییها در ســینمای ایران حرف به میان مــیآورد که البته بجا هم هست؛ اما ســینماییها به گمان این حال خوب را در مقایســه با همین چند سال پیش که فیلمها برای جمعیت کمتر از تعداد انگشتان یک دست نمایش داده میشد، دارند و آقای رئیس از آمال و آرزوهایی حرف به میان آورده است. گویی که باید باور داشته باشــیم حال سینمای ایران با اینکه فروشش خوب به نظر میرسد و برخی هم باور کردهاند که هنوز خوب نشــده و انتظار برای ســینمایی که هم میخواهد مولف باشــد و هم تأثیرگذار، بسیار باالتر از اینهاست. باالتر از آنچه قرار اســت تنها 7درصد اهالی جامعه را به عنوان مخاطب خود فعال کند. اوضاع ســینمای ایران با این اوضاع و احوال انگار متناســب با این شــعر از سید علی صالحی اســت که میگوید: «حال همه ما خوب است؛ اما تو باور نکن!»

در موضوع فقیریم زمانی که «خداوندگار نقــد ایران» از فیلمهای مقوایــی حرف به میــان میآورد، همیشــه این موضــوع را طــرح میکرد کــه ســینمای ایران سینمای قصهپرداز نیست؛ حاال اما رئیس سازمان ســینمایی از دو عنصر دیگر که ســینمای ایران از فقر آن رنــج میبرد، هم بحث بــه میان آورده اســت. محمدمهدی حیدریان، رئیس ســازمان ســینمایی که البته منصبی بــه اهمیت معاونت وزیر دارد، اینها را رســما و به صورت رســانهای طرح کرده اســت که «به دلیل فقــر در موضوع و ژانر نمیتوانیم به ســینمای جهانی برســیم و متاســفانه زیر ۰۱درصد افراد، مخاطب فیلمهای فعلی روی پرده هستند.» ۰۱درصدی که با عبور جمعیت ایران از مرز ۰8میلیون نفر چیزی حدود هشتمیلیون نفر است.

«محمدمهــدی حیدریان» کــه از مدیران دهه شصتی ســازمان ســینمایی اســت، در مقایسه «این» دهه با «آن» دهه گفته اســت: از مشترکات دهه ۰۶ با اکنون این اســت که هــر اتفاقی که در حوزه فرهنگ و هنر میافتــد، به دلیل پیچیدگی، گســتردگی و فراوانــی عوامل دخیــل در آن به برنامهریزی احتیــاج دارد. با این حــال در فضای امروز فرهنگی-هنــری جهان محدوده جغرافیایی معنا ندارد و کشــور ما در این شــرایط فرهنگیهنری جهان در تعامل ناگریز و الجرم با دنیا است که میتوان این اتفاق را به عنوان بزرگترین تغییر نسبت به گذشته دانست که روزبهروز شاخصههای این بیمرزی شده و کار ما سختتر میشود.

به گفته حیدریان، این تغییرات سبب میشود که برنامهریزی ما نسبت به گذشته جدیتر باشد و همچنین ما بایــد متوجه اتفاقاتــی که در دنیا میافتد، باشیم و با پشتوانه تجربیاتی که در طول این سالها به دســت آوردیم، بهســرعت برنامه جدیدی تدوین کنیم که بــا مختصات این دوره سازگار باشد.

با «این» مشکل داریم با «آن» نه حیدریان که در یک برنامــه تلویزیونی حضور یافته بود و البته مشاور رئیس سازمان صداوسیما هم هســت، درباره مخاطبان هــم صحبتهایی داشت: مخاطبان ما بیشتر در معرض محصوالت خارجی هســتند. نســل میانســال و بزرگسال نوســتالژی دارد، اما برای کودکان، افراد غیر ملی نوستالژی شــکل میدهند. ما با نســل میانسال و بزرگســال دچار مشــکل نیســتیم؛ چون آنها نوســتالژی و پیشــینه ذهنی و فرهنگی دارند، امــا کودک ما ایــن را ندارد و افــراد غیرملی این نوســتالژی را برای آنها شــکل میدهند که این

حیدریان در بخــش دیگری از ســخنان خود این را هم درباره ســینماتک و نمایش فیلمهای خارجی گفت: فیلم خارجی ازجمله عواملی است که اجازه روبهرویی و مواجهه بیواســطه بیننده با فیلــم و فضایی را که به خاطر آن ســینما موثر میشــود، میدهد و همچنین به سایر شیوههای پخش یــا ارایه فیلــم، برتری پیــدا میکند و ما اگر این امکان را در اختیــار تهیهکننده نگذاریم مخاطبان را از آشــنایی با آخرین تکنولوژیهای ســینما محروم کردهایم. به گفته او، برای هدف خاص بیآنکه مزاحمتی برای فیلمســاز باشــد، میتوانیم آثار خارجی را به نمایش بگذاریم.

او تأکید بر برنامهریزی داشــت و گفت: در چند ماهی که این مسئولیت را برعهده گرفتهام و کار را با دوستان سینماگر شروع کردهایم، با برنامهریزی و همافزاییهای صورتگرفته، قرار بر ورود جدی صداوسیما به ســینما با ســاخت برنامه و تولید فیلم شد و رسیدن به افق مورد نظر، بدون رسانه ممکن نیست.

وحاال جشنواره فجر قرارمان با دوســتان این اســت که هیچ کاری نکنیم، مگــر اینکه به برنامه عرضــهاش کنیم و برنامه بگوید که نقش این اقدام در جهت رسیدن به هدف چیست. سپس انجامش دهیم و اگر نبود آن را یا اصالح یا حذف کنیم. جشــنواره جهانی فجر تجربه بســیار خوبی بود. بــا تالشهایی که دوستان، بهویژه آقای میرکریمی انجام داد و این مسئولیت را قبول کردند، جشــنواره برگزار شد. هدفــی که برای این جشــنواره دنبــال خواهیم کرد، این است که جشنواره فجر بهسرعت دارای شناسنامه خواهد شد. در کنار جشنواره، ما بازار را پررنگ کردیم که میتوانست مقطعی باشد، ولی کارکردی نداشت؛ در کنار آن ورکشاپ داریم و سینماگران جدیدی را وارد میکنیم.

جشــنواره باید صاحــب هویــت و این بخش جشــنواره ملی باید تقویت شود؛ همچنین بخش جشن آن درحال غالب شــدن است و قطعا یکی از اصلیترین جشــنهای انقالبی است و امسال باشکوهتر خواهد شــد. یکی از اتفاقاتی که امسال افتاده، این است که ۲۲ فیلم داریم و این جزوی از تغییرات خواهد بود.

ظاهرا قرار است رسواییهای بزرگان هالیوود ادامهدار باشــد. بعد از مــورد تکاندهنده واینستاین میگویند؛ اینبار نوبت بن افلک رسیده که موضوع افشاگری هیالری برتن بازیگر و مجری ســابق شــبکه امتیوی قرار گیرد. ادعای برتن اما برخالف مورد واینستاین با سکوت مواجه نشده و واکنش ستاره 54ساله هالیوود را به دنبال داشت. افلک بالفاصله در پاســخ به ادعــای آزار در برنامه تلویزیونی پستی منتشــر کرده و از برتن به خاطر رفتار نامناسبش در سال 3۰۰۲ عذرخواهی کرده است.ماجرا از آنجا آغاز شد بعد از اینکه بن افلک در واکنش به رســوایی واینستاین نوشت؛ «چنین رفتاری کامــال غیرقابل قبول اســت و من مدام از خودم میپرســم از دســت من چه کاری ساخته است که مطمئن شوم نظیر این اتفاق برای دیگران تکرار نشود»، یکی از هواداران هیالری برتن پستی منتشر کرد، مبنی بر اینکه بهتر است افلک جلوی دهانش را بگیرد و سکوت پیشه کند. هوادار دیگری نیزماجرایتعدیبهبرتنراپیشکشیدونوشت:او یکبارسرصحنه TRL بههیالریبرتندستدرازی کرده بود. انگار همه فرامــوش کردند.اینجا بود که ماجرا داغ شد و خود برتن فرمان را در دست گرفت و بعد از تقدیر از هوادارانش نوشــت: من فراموش نکردم!هوشمندی افلک اما این بود که بالفاصله در صحفه توییترش واکنش نشان داد و نوشت: من کار نادرســتی در حق خانم برتن مرتکب شدم و از این بابتصمیمانهعذرمیخواهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.