اسکورسیزی‌و‌این‌جماعتت‌شنه‌خون!

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن - شهروند|

دبیرخانه جایزه مهرگان گزارشی از فعالیــت ۶ماهه دبیرخانــه و عملکرد هیأت داوران جایزه مهرگان ادب در دورههای هفدهم و هجدهم (کتابهای چاپ اول سالهای -۱395 )۱394 منتشر کرد. در این گزارش آمده:

در ایــن دوره تعــداد رمانهــا و مجموعــه داســتانهای مورد بررســی برای نخستینبار از مرز ۰۰5 اثر گذشــته و 7۲5 اثر برای ارزیابی در اختیار هیــأت داوران مهــرگان قرار گرفته اســت. این تعداد کتاب در مقایســه با 3۰4 اثر بررسیشــده در دوره گذشته رشــدی حدود ۱3درصد را در حوزه ادبیات داســتانی نشــان میدهــد. نکته دیگر اینکه در ایــن دوره برای نخســتینبار تعداد «رمانهــا» از «مجموعه داســتانها» پیشــی گرفتــه و 58۲ رمان در کنــار ۲4۲ مجموعه داســتان در هفدهمین و هجدهمین دوره جایزه مهرگان توسط داوران بررسیمیشود.

دبیرخانه جایزه بــه نقل از علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان در رابطه با ثبت ساالنه ۲ تا 3هزار عنوان رمان و مجموعه داســتان در آمار «خانه کتاب» وزارت ارشاد میگوید: این آمار دقیق نیست و نباید مبنای داوری آثار در جوایز ادبی قرار گیرد. آمار رسمی که هرســاله تحتعنوان رمانها یا مجموعه داستانهای چــاپ اول اعــالم میشــود، در برگیرنده طیفــی از کتابهای ادبی، خاطرهنویســی، حکایت و داستان است که بیشــتر آنها برابر با معیارهای داوری آثار و آییننامه جایزه مهرگان ادب، رمان و مجموعه داستان تلقی نمیشــوند و از شرایط الزم برای ارزیابیشــدن در جایزه مهرگان ادب برخوردار نیستند.

علیرضا زرگــر داوری جوایز ادبــی را کاری پرزحمت و زمانبر میدانــد و میگوید؛ داوران مهرگان با دقت نظر و حوصله زیاد آثار را خوانده و داوری میکنند و درعین حال برای شنیدن نکتهها و حتی گالیههای نویســندگان آمادگی دارند و پاســخگوی انتخابهای خودهستند. وی با توجه به افزایش آثار ادبیات داســتانی جدی در ایــن دوره به ضرورت اضافهشــدن چند داور جدید بــه جمع داوران قبلی مهرگان ادب اشاره کرد و گفت: در جایزه مهرگان همواره قدرشــناس زحمــات داوران هســتیم و میدانیم که بررســی تعداد زیادی کتاب توســط یک داور در مدت زمان محدود دشوار است و نیز ممکن است به کیفیت داوری وی لطمه وارد آورد، به همین دلیل متناسب با رشد کمی آثار تعداد داوران در مرحله مقدماتی به 5نفر و در مرحله نهایی به 7نفر افزایش یافته است.

جواد اســحاقیان، مهدی غبرایــی، علیرضا سیفالدینی، حســین آتشپرور، لیال صادقی، هوشیار انصاریفر و ســیاوش گلشیری داوری مرحله نهایی این دوره جایــزه مهرگان ادب را در دو بخش رمان و مجموعه داســتان به عهده دارند و انتخاب آثار و داوری در مرحله مقدماتی نیز توسط حسین ورجانی، ابوالفضل حسینی، سودابه ســلگی، الهام عظیم و دبیرخانه جایزه مهرگانادبانجاممیشود.

داوری رمانهــا و مجموعــه داســتانها در دورههــای هفدهم و هجدهم جایــزه مهرگان ادب از نیمه دوم فروردینماه ۶93۱ آغاز شــده و کماکان ادامه دارد. زمان اعالم فهرست ماقبل نهایی آثار برگزیده پایان آذر امسال خواهد بود.

دبیرخانــه جایــزه مهــرگان صنــدوق پســتی ۱9۶۱5-555 تهــران و ایمیــل mehreganprize@gmail.com را برای ارسال کتابها در نظر گرفته است.

شهروند|مارتیناسکورسیزیکارگردان اسطورهای آثاری چون راننده تاکسی، گام خشمگینوکازینوباانتقادشدیدازسایت نقد سینمایی روتن تومیتوز این سایت را دشمن فیلمســازان خواند و نقدهای آن را واقعی ندانست.روتن تومیتوز که آن را میشود مهمترین سایت جوامع هواداران فیلم و سریال دانســت که نظرات خود را در آنجا با یکدیگر به اشتراک میگذارند، بیشتربهخاطرسیستمنمرهدهیمنتقدان به فیلمها شناخته میشــود. نمرههایی معتبر که اکثر سایتهای خبری ترجیح میدهند نمره این ســایت را مرجع قرار دهندونگاهکلیمنتقداننسبتبهفیلمی را از روی امتیــازات این ســایت متوجه میشــوند. حاال کارگردان دارودســته نیویورکی و خیابانهای پایینشــهر بعد از تماشای فیلم مادردارن آرنوفسکی که نمره 86روتن تومیتــوز را گرفته، آمده و در ستون میهمان نشریه هالیوود ریپورتر کل نمرات این ســایت را زیر سوال برده است: این موسســات و نقدهای مجموع، فضایی را به وجــود آوردهاند که باید این فضا را دشمن فیلمسازان جدی دانست، حتی نام این ســایت نیــز توهینآمیز است (با اشاره به روتن تومیتوز به معنای گوجهفرنگیهای گندیــده). نقدهای با شور و شوق و براســاس دانش حقیقی از تاریخ فیلم درحال رنگباختن است. این سایت با نقدهای خود آثار فیلمسازان را نابود میکند. فیلم مادردارن آرونوفسکی را میتوان مثال زد که جماعتی به شکلی مذبوحانه و خونخوارانــه از خجالت آن درآمدند.بعدازاینکهشانستماشایمادر را پیدا کردم، حتی بیشتر از قبل از قضاوت عجوالنه ناراحت و آشفته شدم و به همین دلیل میخواهم نظرم را با شما به اشتراک بگذارم.آنانانگارتشنهخوناند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.