گذری به حالوهوای سینمای ایران و حرفهای رئیس سازمان سینمایی

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

واقعیت تلخی است.

او فروش «فقط» برخــی از فیلمها را به عواملی مرتبط میدانست. عواملی که برخی به سوژه ربط دارد، اما بیشــترش به «ژانر»: با توجه به ساخت فیلمهــا در ژانرهای یکســان و قــدرت انتخاب مخاطبان، ریزش مخاطب خواهیم داشت؛ چرا که مردم عهد نکردند تا فقط این فیلمها را ببینند که این مخالف نیاز فرهنگی مردم اســت و ما باید با بازسازی گونهها و ژانرهای مختلف سینما، از این اتفاق جلوگیری کنیم.

مخاطبان را محروم کردیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.