نوید‌محمدزاده‌نامزد‌جوایز‌ آسیاپاسیفیک‌شد

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن - شــهروند|

«نوید محمدزاده» که شاید مخاطب عام او را با فیلــم «ابد و یک روز» بشناسد، حاال برای دومینبار، نامزد جایزه آسیاپاســیفیک شده اســت. آنطور که اعالم شده، سینمای ایران در این دوره از جوایز آسیا پاســیفیک، دو نماینده دارد. نمایندگانیکهبهعنواننامزدهاینهاییاین جایزه سینمایی انتخاب شدهاند. براساس خبری که ایســنا روی خروجی خود قرار دادهاست،نامزدهاینهاییجوایزسینمایی آسیاپاســیفیک، با حضور دو نماینده از ســینمای ایران، یکی در بخش بهترین فیلم بلند و دیگری بهعنوان بهترین نامزد بازیگر مرد اعالم شد. بنابر این گزارش، در بخش بهترین فیلم «لِرد» ساخته محمد رسولاف و در شــاخه بهترین بازیگر مرد این رویداد سینمایی، نوید محمدزاده برای بازی در فیلم «بــدون تاریخ بدون امضاء» نامزدکسبجایزهشدهاند.نویدمحمدزاده سال 93 هم برای فیلم «عصبانی نیستم» نامزد بهترین بازیگر مرد جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک شد.در شــاخه بهترین فیلم عالوه بر «لــرد» از ایران، فیلمهای «فرشتههاسفیدمیپوشند»بهکارگردانی «ویوین کو» از چیــن، «یک موجود آرام» ساخته «ســرگی الزنیتســا» (فرانسه، آلمان،لیتوانیوهلند)،«کشورشیرین»به کارگردانی «وارویک تورنتون» (استرالیا) و «فاکسترات»از«ساموئلمائوز»برایکسب جایزهاصلیرقابتمیکنند.نویدمحمدزاده آسیاپاسیفیک باید با «پابلو بالستروس» برای بازی در فیلم «زیبا بمیر» (فیلیپین)، «کوجی یاکوشــو» برای فیلم «سومین قتل» (ژاپن)، «راجکومار رائو» برای بازی در فیلم «نیوتن» (هند) و «محمد بکری» و «صالح بکری» هر دو برای فیلم «واجب» (فلسطین)رقابتکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.