دفاع‌اکبر‌نبوی‌از‌شورای‌پروانه‌ساخت

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

در پــی تغییر اعضای شــورای پروانه ساخت سازمان سینمایی، اکبر نبوی که چهارسال عضو شــورای پروانه ســاخت بود از عملکرد خود و اعضای ســابق شــورا دفاع کــرده و میگوید اگر فیلمنامهای با اشــکالی روبهرو بود، با نویســنده یا کارگردان اثر صحبت میشــد تا فیلمســاز بتواند فیلم مورد نظرش را جلوی دوربین ببرد.نبوی دوره چهارسالهحضورشدرشوراراچنینارزیابیمیکند: در این دوره استقالل شــورای پروانه ساخت کامال حفظ شد و زیر ســوال نرفت. آقای حجتاهلل ایوبی به استقالل شورا بسیار اهمیت میداد و آن را رعایت میکرد و محمدمهدی حیدریان نیز در همین مدت محدودی که تشــریف آوردند برای استقالل شورا اهمیت قایــل بودند. با صراحت میگویم شــورای پروانه ساخت با اســتقالل کامل فرهنگی و هنری تصمیماتش را میگرفت و از این منظر جای تشکر و خوشــحالی دارد. در کل بایــد بگویم که عملکرد شورا را همراه با ضعفهایی که داشته بشدت مثبت میدانم.چونماآدمهستیموآدمهماشتباهمیکند. عضو سابق شورای پروانه ساخت درباره دخالتها نیز میگوید: براساس قانون، شورای پروانه ساخت دارای اختیاراتووظایفیاستووزیرارشادورئیسسازمان سینماییهموظایفواختیاراتیدارند.شورامیتواند یک فیلمنامه را رد یا تأیید کند و از آن طرف وزیر یا رئیسسازمانسینمایینیزمیتواندازاختیاراتخود استفادهکندتافیلمنامهایساختهشودیابالعکس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.