گفتوگوی «شهروند» با ماندانا دهقان، نخستین لژیونر دوچرخهسواری ایران فدراسیون هزار تومان هم برایم هزینه نکرد!

مبلغ قراردادم با تیم اماراتی قابل مقایسه با تیمهای ایرانی نیست برنامه بعدیام حضور در المپیک توکیو است

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

زن دوچرخهســوار ایرانی توانســت با عملکرد درخشــان خــود نخســتین لژیونر این رشــته شــود. ماندانا دهقان، قهرمان رشته دوگانه و دوچرخهســواری در ایران است که در سالهای اخیر مقامها و جایزههای باارزشی را نصیب خود کرده است. دهقان از سال 88 در رشــتههای دوچرخهسواری و دوگانه فعالیت کرده اما در یکی دو سال اخیر بیشترین تمرکزش را روی دوچرخهسواری گذاشته و موفق هم بوده است. دهقان پیش از این در رشته دوگانه رتبه 14 رنکینگ جهانی را به خود اختصاص داده بود و با حضور در رقابتهای سطح باالی پاورمن و کسب نتایج خوب توانســت نامش را در دنیا مطرح کند. او چندی پیش در مسابقات جایزه بزرگ امارات شرکت کرد و همین موضوع باعــث عالقهمندی اماراتیها بــه این بانوی دوچرخهسواری ایران شد. دهقان آنقدر در مسابقات بینالمللی درخشید تا باشگاه مطرح اماراتی خواستار جذب او شــد. مدتی پیش باشــگاه ا َال َصیل امارات با ارســال ایمیل به این بانوی ایرانی به صورت رسمی از او دعوت کرد تا برای تستگیری به امارات سفر کند. دهقان توانست در تستهای دشــوار باشگاه اماراتی موفق باشــد و درنهایت قراردادش را با این باشگاه به امضا رســاند. دهقان در گفتوگو با خبرنگار روزنامه شــهروند درباره اهداف و آرزوهایش گفته که یکی از مهمترینآنهاکسبسهمیهالمپیکاست.

از حضــور در رشــتههای دوگانــه و دوچرخهسواری بگو. شاید خیلیها ندانند باید شمارادوچرخهسواربدانندیادوگانهکار؟

من در ســال 88 فعالیتم را در دوچرخهســواری و دوگانه آغاز کردم. نخســتینبار در مسابقات جوانان دوگانه مقام اول را به دست آوردم و در دوچرخهسواری ششم شدم. از سال 90 جزو 3 نفر اول دوچرخهسواری در ایــران هســتم و در دوگانــه هم نفــر اول. برای نخستینبار در سال 2013 با تیمملی دوچرخهسواری اعزام شدم اما همزمان فعالیتم را در رشته دوگانه هم ادامه میدادم. در سال 2013 با تیم دوچرخهسواری درمسابقاتجهانیمدالبرنزگرفتموباتیمدوگانههم بهکلمبیااعزامشدم.

با توجه به این همــه موفقیتهای خارج از کشــور، در ایران از نظر قراردادی و مالی چه شرایطیبرایتانوجوددارد؟

من در ایران هرگز حمایت مالی نمیشوم. در رشته دوچرخهسواری لیگ کشــوری و مسابقات قهرمانی برگزار میشــود اما همــه چیز رایگان اســت و هیچ قراردادی بین ورزشــکار و تیمها منعقد نمیشود و همه دوچرخهسواران رایگان برای باشگاهها پا میزنند. اگر هم اعتراضی شــود باشگاهها میگویند میتوانید شرکت نکنید چون نفرات زیادی هستند که به صورت رایگانهمحاضرندبرایتیمهاپابزنند.

حتما به عنــوان یک دوچرخهســوار به تجهیزاتودوچرخههایحرفهاینیازدارید؟

دقیقا همینطور است. تمام تجهیزات و دوچرخهها به خود ورزشکاران تعلق دارد و فدراسیون و باشگاهها حتی یــک هزار تومانــی هم به ورزشــکاران کمک نمیکنند. من در ســال 2016 توانستم رنکینگ 14 را در رشته دوگانه برای خودم ثبت کنم اما مسئوالن فدراسیون حتی خبر این موفقیت مهم من را منتشر نکردند؛ چه برسد به اینکه بخواهند من را از نظر مالی حمایت کنند. این رفتارها واقعا دلســردکننده است؛ اما من کماکان بــه راهم ادامه میدهــم و به اهدافم میاندیشم.

حتما از نظر تجهیزات نســبت به رقیبان خارجیخودوضعچندانخوبیندارید؟

متأسفانه این موضوع درست است و همه کشورها از نظر سختافزار و تجهیزات شرایط بهتری نسبت به ایران دارند. در حالی که یک دوچرخه خوب استاندارد برای جاده 50 میلیون تومان اســت اما دوچرخهای که من با آن پا میزنم 20 میلیونی اســت که به دلیل اصطحکاکهای زیاد باید هر سال عوض بشود اما این اتفاق نمیافتد؛ چون من از هیچ ارگان یا ســازمانی حمایتمالینمیشوم.

کسب مقام در مسابقات خارجی و دریافت جوایزهممشکالتمالیشماراحلنمیکند؟

از آنجا که من همیشــه با هزینه شخصی خودم به مسابقات اعزام میشوم، اگر هم جایزهای دریافت کنم باید بابت هزینه رفتوآمــد و اقامتم در هتل پرداخت کنم.

با توجه به اینهمه سختی و دشواری هدف نهاییاتازحضوردردوچرخهسواریچیست؟

هدف من این است که بتوانم خود را از سطح ایران جدا کنم و سهمیه المپیک بگیرم. در سالهای اخیر اعزامهای زیادی با هزینه شــخصی خودم داشــتم و مزیت این اعزامها دیدهشــدن من توسط کشورهای خارجی بود؛ خوشــبختانه این اتفاق هم افتاد و یک باشــگاه اماراتی برای عقد قرارداد به دنبالم آمد. من در برنامهریزیهای زندگی ورزشــیام کسب سهمیه المپیک است؛ اگر فدراسیون از من حمایت کند قطعا این اتفاق رخ خواهد داد.

از حضــورت در امارات و لژیونرشــدن صحبتکن.

در سالهای اخیر اعزامهای زیادی برای مسابقات بینالمللی داشــتم. یکبار هم در امارات توانستم در مسابقات جایزه بزرگ قهرمان شوم. همین باعث شد عملکردم به چشــم تیمهای خارجی بیاید و باشگاه االصیل به من ایمیل زد و خواســتار عقد قرارداد شد. خوشبختانه توانستم در تستهای سخت این باشگاه موفق باشــم و قراردادم را با باشگاه اماراتی امضا کنم. به همراه این تیم در تمام تورها و مسابقات آسیایی و جهانی شرکت خواهم کرد و امیدوارم بتوانم عناوین ارزشمندی به دســت بیاورم. نخستین مسابقاتی هم که قرار است با باشگاه االصیل شرکت کنم، مسابقات تایلند است که از 29 مهر آغاز میشود.

حتمابارقمباالییبهاینتیماماراتیرفتید؟

بله؛ خوشبختانه قرارداد خوبی بستم. باشگاه هزینه اعزامهای من را هم پرداخت خواهد کرد و مبلغی هم که قرار است به عنوان رقم قراردادم دریافت کنم، قابل قیاسبالیگایراننیست.

در سالهای اخیر با وجود تمام مشکالت به تغییرملیتفکرکردهاید؟

نه؛ هرگز راضی به انجام این کار نخواهم شــد. من در سالهای اخیر مشکالت زیادی داشتم و همانطور که گفتم تمام اعزامها را با هزینه شخصی میرفتم اما با وجود تمام سختیها حاضر به تغییر ملیت و پازدن زیر پرچم یک کشور دیگر نشدم. اگر میخواستم این کار را انجام بدهم، در ســالهای گذشته این فرصت بود؛ اما من همچنان امیدوارم فدراسیون من را ببیند و به چشــمش بیاید که من به خاطر کشورم از پول و چیزهای زیادی گذشتم تا همیشــه زیر پرچم ایران باشم. کاش فدراســیون و مســئوالن بیشتر به فکر ورزشکاران باشند و آنها را حمایت کنند. باور کنید من حتی به حمایت معنوی فدراســیون هم قانع هستم؛ چون دیگر از حمایت مادی آنها ناامید شدهام اما ظاهرا همینهمبهچشممسئوالننمیآید.

همه ما میدانیم که بانــوان ایرانی به دلیل پوششــی که دارند در قیاس با ورزشــکاران خارجی کارشان سختتر است؛ اما گاهی نتایج بهتریهممیگیرند.

قطعا هر پوششــی در هنگام ورزش روی کیفیت ورزشــکار تأثیر میگذارد. در دوچرخهسواری هم به دلیل برگزاری آن در فضای باز هر چقدر پوشش کمتر باشد، در تایم تأثیر دارد اما ما با همین شرایط هم کنار آمدهایمونتایجبهتریازبانوانخارجیمیگیریم.

ظاهراهمسرتانبهعنوانمربیشماکنارتان حضوردارند؛درستاست؟

همسرم در سالهای گذشته در موفقیتهای اخیر من نقش اول را داشته است. او زحمات زیادی کشیده و در تمام تمریناتم کنارم حضور داشــته است؛ حتی تصورش هم ســخت اســت که یک راننده با سرعت پایین هر روز 4 ساعت پشــت سر یک دوچرخهسوار رانندگی کند اما همســرم همواره بــا صبوری کنارم حضور داشــت و اگر او نبــود من به جایــگاه فعلی نمیرسیدم. ضمن اینکه همســرم برایم یک مربی بسیار خوب گرفته به نام آقای مجید ناصری که بسیار تمرینات علمیاي دارد و کمک زیادی به موفقیت من کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.