پایان جنجال قهرمان فوتبال زنان

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

ماجرای انحالل تیم فوتبال بانوان آیندهسازان به دلیل بیپولی و مشکالت مالی یکیازداغتریناخبارروزهایگذشتهفوتبال ایران بوده اســت. این تیم که در چند سال گذشته یکی از برترین تیمهای فوتبال بانوان بوده، بازیکنان بزرگــی را در اختیار دارد که همگیازشرایطموجودناراضیبودند.آنهابعد از اینکه تا یکقدمی انحالل و حذف از لیگ برتر بانوان رفتند، حاال زیرمجموعه باشگاه سپاهانشدهاندوبهنظرمیرسدغائلهموجود پایانیابد. مساعدتمسئوالنسپاهان پس از حاشیههایی که به خاطر انحالل تیم آیندهسازان رخ داد، کادرفنی و بازیکنان این تیم رایزنیهایی را با چند باشگاه برای خرید امتیاز انجام دادند و درنهایت با پیشــنهاد سبحانی، مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه ســپاهان و پیگیریهــای هیأتمدیره و مدیرعامل باشگاه سپاهان، تیم آیندهسازان تحت پوشــش این باشــگاه درآمد و با نام سپاهاندررقابتهایلیگبرتربانوانشرکت میکند. این خبری بــود که لیال صوفیزاده، نایبرئیس بانوان فدراســیون فوتبال آن را اعالم کرد. صوفیزاده گفت: «خوشبختانه با نگاه حمایتی، تیم آیندهسازان به باشگاه سپاهان واگذار شد. از اعضای هیأتمدیره باشگاه بهویژه ســبحانی، طاهری و سلطان حســینی که عنایت ویژه به تیم داشتند، قدردانی و تشکر میکنم.» محسن طاهری مدیرعامل باشگاه ســپاهان نیز دراینباره اظهار داشت: «این مســاعدت مدیرعامل کارخانهفوالدمبارکهاصفهانباعثشدکهاز یک رخداد تلخ در فوتبال اصفهان جلوگیری شــود و فوتبال اصفهان در حــوزه بانوان همچنان به سرزندگی خود ادامه دهد. قطعا باشگاه سپاهان حضوری مقتدرانه در لیگ بانوانخواهدداشت.» ماجرایقراردادترکمانچای باوجوداینکهمدیرانباشگاهآیندهسازان کامالازورشکستگیتیمخودصحبتکرده بودند، اما نسبت به واگذاری تیم به سپاهان ایراد گرفتند. موحدی مدیرعامل باشگاه قهرمان فصل گذشته لیگ بانوان قرارداد امضاشده درباره واگذاری به سپاهان را یک قراردادناعادالنهدانستوازلفظترکمانچای برای آن استفاده کرد. مدیران آیندهسازان انتظار داشــتند مبلغ کالنی بابت فروش تیم دریافت کنند که این امر مهیا نشد. این اتفاقدرحالیرخدادکهکادرفنیوبازیکنان آیندهســازان کامال از قرارگرفتن تحت پوشش سپاهان راضی بودند. اعتراضهای مدیرعاملآیندهسازان،واکنشسپاهانیها را در پی داشــت. مرتضی رمضانی، مدیر رسانهایباشــگاهسپاهاندراینخصوص گفت: «این اظهارات مایه تأسف است، بهتر است مدیرعامل آیندهسازان بداند که اگر باشگاهسپاهاندرخواستامتیازدرفوتبال بانوان را انجام میداد، بدون پرداخت هیچ هزینهایمیتوانستامتیازبگیردوبازیکنان تیم آیندهســازان هم پس از انحالل به این تیم میآمدند. ضمن اینکه با توجه به این موضوع طبیعی است که بدهیهای گذشته آیندهسازانهیچارتباطیباباشگاهسپاهان نخواهد داشــت. آقای موحدی فراموش نکند و بداند اگر طبق اخطار فدراسیون تا روز پنجشنبه سپاهان وارد عرصه نمیشد، فاتحه این تیم خوانده میشد و فروپاشی تیمبانوانقهرمانایرانقطعیبود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.