نخستین فوتبالیستی که رئیسجمهوری شد!

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

ژرژ وهآ اسطوره فوتبــال لیبریا و ســتاره سالهای دور باشگاه آث میالن ایتالیا که در سال 1995 بهعنوان مرد سال آفریقا، اروپا و جهان انتخاب شده بود. رئیسجمهوری لیبریا شد تا به آرزوی دیرینهخودبرایرسیدنبهقدرتسیاسیدرکشورشبرسد.اوبدون تردید یکی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال است که سهبار تجربه انتخاب بهعنوان بهترین بازیکن قاره آفریقا را در کارنامه دارد. با این کارنامه خوب باید دید آیا او میتواند سیاســتمدار خوبی هم باشد یاخیر.

ردصالحیتدرسال5002 وهآ در شرایطی حاال رســما بهعنوان رئیسجمهوری کشور خود انتخاب شده که یکبار در سال 2005 برای این سمت نامزد شده بود اماصالحیتاورابرایشرکتدرانتخاباتردکردند.تحصیالتپایین، نداشتن تجربه سیاسی و شهروند فرانسهبودن سه عامل اصلی بود که باعثشداجازهحضوردرانتخاباتبهوهآدادهنشود.

ورودبهعرصهسیاستوتحصیالتعالیه البته این اتفاق باعث نشد که وهآ تصمیم بگیرد دیگر هیچ وقت وارد عرصه سیاسی نشود. او در تمام این سالها به جای اینکه کارش را در ورزشدنبالکند،بهشکلیجدیباورودبهتشکلهاواحزابسیاسیبا توجهی به محبوبیتی که داشت، به چهرهای تاثیرگذار در کشور خود در عرصهسیاسیواجتماعیتبدیلشد.دراینمدتتحصیالتعالیهخود را هم پشتسر گذاشت و در شرایطی برای انتخابات ریاستجمهوری 7102لیبریاثبتنامکردکههیچدلیلیبرایردصالحیتشدناووجود نداشت و همه میدانستند که او بخت نخست برتری در این انتخابات خواهدبود. جایگزینبرندهجایزهصلحنوبل بهترین بازیکن ســابق فوتبال جهان، با حمایــت حزب تغییرات دموکــرات کشــورش در انتخابــات شــرکت کــرد و نخســتین رئیسجمهوری این حزب در 07ســال گذشــته در کشورش لقب گرفت . او قدرت اجرایی لیبریا را از الن جانســن سیرلیف نخستین رئیسجمهوری زن در قاره آفریقا و برنده جایزه صلح نوبل در اختیار خواهد گرفــت. لیبریا در قرن نوزدهم توســط بردههای آزادشــده آمریکایی بنیانگذاری شد. در 37سال اخیر، کار انتقال قدرت در این کشور به آرامی انجام نشده اســت اما اینبار ناظران بینالمللی تأیید کردندکهانتخاباتاخیربهآرامیبرگزارشد.گفتنیاست،درانتخابات اینکشوربیشاز1.2میلیوننفررأیدادندکهدر نهایتوهآدررقابتی تنگاتنگباژوزفبوآکایمعاونرئیسجمهوریسابقپیروزشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.