از خداحافظی نویدکیا تا استعفای وزیر

Shahrvand Newspaper - - ورزش - شهروند|

یک ســال قبل در چنین هفتهای 22( تا 28 مهر ســال )1395 اتفاقات مهمی در ورزش ایران و جهان رخ داد.

فغانی،بهترینداورآسیا

24 مهر سال گذشــته بود که کنفدراسیون فوتبال آســیا اعالم کرد علیرضــا فغانی، رضا ســخندان و محمدرضا ابوالفضلی را که فینال المپیک را سوت زده بودند، به عنوان بهترین تیم داوری آسیا در سال 2016 برگزیده است. AFC

با ارســال نامهای به دبیرکل فدراسیون فوتبال از علیرضا فغانــی به عنوان بهتریــن داور، رضا سخندانومحمدرضامنصوریبهعنوانبهترین کمکداوران در ســال 2016 دعوت کرد تا در مراسمیکهدرکواالالمپورمالزیبرگزارمیشود، حضور یابند تا جوایز ویژه بهترین داوران آسیا در سال6102 به آنها اهدا شود.

اتفاقاتمهمدروزنهبرداری

بعد از اعتراض شــدید ایران به اتفاقات دسته فوقســنگین وزنهبرداری المپیــک 25 مهر ســال 95 هیــأت اجرایی فدراســیون جهانی وزنهبرداری تشکیل جلسه داد. در همین راستا در شرایطی که تاماش آیان ایران را به محرومیت سنگین تهدید کرده بود، علی مرادی مجبور به عذرخواهی شــد. از سوی دیگر یک خبر خوش هــم از دل این جلســه بیرون آمــد که تعویق رقابتهای جهانی 2017 بود. با به تأخیرافتادن این مسابقات، سعیدعلی حســینی وزنهبردار دسته فوقسنگین ایران بعد از8سال محرومیت مجوزبازگشتبهمیادینراگرفت.

خداحافظینویدکیاازفوتبال

محرم نویدکیا که در سالهای اخیر حضورش در سپاهان با حاشیههای زیادی همراه بود، بعد از گذشت چند هفته از لیگ شانزدهم تصمیم گرفت از فوتبال برای همیشه خداحافظی کند. کاپیتان وفادار سپاهان در دربی اصفهان تصمیم خود را عملی کرد؛ اگر چه سایر بازیکنان سعی میکنند جلوی این تصمیم نویدکیا را بگیرند. با این حال محرم نویدکیا با5 قهرمانی در لیگ برتر باپیراهنسپاهانبهکارخودپایانداد.

استعفایوزیرورزش

27 مهر ســال 95 بود که محمــود گودرزی بعد از نزدیک به 3 ســال حضور در رأس وزارت ورزش تصمیم به استعفا گرفت. نتایج نهچندان خوب در المپیک و مسائلی همچون ناکامی در واگذاریسرخابیهایپایتخت،فشارهایزیادی را روی وزارت ورزش قــرار داده بود که درنهایت باعثاستعفایمحمودگودرزیشد.اواستعفای خود را همراه با 2 وزیر دیگر به رئیسجمهوری اعالم کرد تا به کارش بعد از 3 ســال پایان دهد. رئیسجمهوری نیز با حکمی نصراهلل سجادی را که به عنوان معاونت قهرمانــی وزارت ورزش فعالیت داشت، به عنوان سرپرست معرفی کرد تاوزیرپیشنهادیجدیدمعرفیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.