بازگشت بهنام پیشرو به نفت

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

با حضــور مالک جدید در باشــگاه نفت تهران، این تیم نام خود را به نفت طالییه تغییر داد اما در اوضاع و احوال این تیم اثــری از رنگ طالیی دیده نمیشود. اوضاع این روزهای باشگاه نفت طالییه به اندازهای فاجعهبار است که خطر حذف این تیم از لیگ قهرمانان آســیا وجود دارد و با این شرایط تراکتورسازی به سهمیه مســتقیم و ذوبآهن به ســهمیه پلیآف لیگ قهرمانان آسیا نیمنگاهی دارند. باشــگاههای ایرانی تا 11 آبان فرصت دارند مدارک خود را در ســامانه AFC تکمیل کنند اما اگر تا سال آینده هم این فرصت تمدید شود، بعید است مشکالت نفت حل شود. این تیم طلبکاران بینالمللی مثل پراهیچ، نانگ، سانتوس ...و دارد که برایگرفتنمطالباتشانبهفیفاشکایتکردهاند.از طرف دیگر شرکت بهنام پیشرو کیش مالک قبلی این باشگاه به خاطر فسخ یکطرفه توافقنامهشان از ســوی وزارت نفت و واگذاری باشگاه به شرکتی دیگر از مالک جدید شکایت کرده است. به همین دلیل قاضی که به این پرونده رسیدگی میکند تا زمان حل مسأله شرکت بهنام پیشرو اجازه انجام هیچ کاری را به مالک جدیــد نمیدهد. برهمین اساس، امکان بازگشت بهنام پیشرو به باشگاه نفت وجودداردووضعاینمالکقدیمیطیهفتهآینده مشخصمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.