فالکائو به اتهام تبانی واکنش نشان

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

ماجرای تبانی در بازی پرو-کلمبیــا که در روز آخر انتخابی جامجهانی با نتیجه یک بر یک به پایان رســید، حاال با جنجال بیشتری پیگیری میشود.فالکائوکهتصاویرتلویزیونینشانداداز بازیکنانپروخواستهبوددیگرحدوتیمحملهای نداشته باشــند، دراینباره واکنش نشان داده و گفته است: «بازیکنان دو تیم نتایج دیگر بازیها را میدانستند. من تنها با بازیکن پرو دراینباره صحبت کرد». تابیا بازیکن پرو هم درباره اتهام تبانی با بازیکنان کلمبیا گفت: «در پنج دقیقه پایانی با فالکائــو درباره نتیجه دیگــر دیدارها صحبت کردیم و گفتیم که با این تساوی دو تیم صعودمیکنند.اصالبحثتبانینبود،چراکههر تیمیبرایپیروزیبهمیدانمیرود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.