پیروزی غیرت با گلهای ایرانی

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

تیم غیرت قزاقســتان در رقابتهای فوتســال لیگ قهرمانان اروپا با نتیجــه 7 بر 2 مقابل دینامو مســکو به پیروزی رســید. در این دیدار حسین طیبی، فوتسالیســت ملیپوش کشورمان 2 گل به ثمر رساند و نقش مهمی در پیروزی پر گل تیم قزاقستانیداشت.غیرتدرنخستیندیدارخوددر مسابقات لیگ قهرمانان مقابل پسکاراي ایتالیا به پیروزی 5 بر یک دست یافته بود که البته طیبی در آن دیدار موفق به گلزنی نشده بود. یاران طیبی در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی با تیمهای پسکارای ایتالیا، دینامو مسکو روسیه و ایستالیستابالروسهمگروههستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.