رضایی، بهترین بازیکن ماه شارلروا

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

مهاجم فصل گذشته استقالل با آراي هواداران شارلروا به عنوان بهترین بازیکن ماه باشگاه بلژیکی انتخاب شــد. کاوه رضایی، مهاجم ملیپوش تیم شــارلروا در نظرسنجی ســایت proximus11 بلژیک موفق شد با کســب 25درصد آرا به عنوان بهترین بازیکن ماه گذشته باشگاه شارلروا انتخاب شود.کاندیداهایبازیکنماهباشگاهشارلروابلژیک نیکوالسپنتهآ،استرگوسمارینوس،نوریوفورتونا، گاتانهنریکوکاوهرضاییبودندکهمهاجمایرانی با درخشــش خود در روزهای ابتدایی حضورش در این تیم توانســت دل هواداران این باشــگاه را بهدستبیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.