ممنوعیت حضور با لبــاس خواب در ورزشگاههای

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

هیــأت ورزش عربستاندرحکمیجالباعالمکردکههواداران فوتبال این کشــور از این به بعــد حق حضور با «لباس خواب» در ورزشگاهها را ندارند و این امر باعث آزار ذهنی هواداران در داخل ورزشــگاه و تماشاگران در منازل میشود. برخی از هواداران سعودی پیش از این با لباسهای بلند عربی که مخصوص خواب است، به ورزشگاههای فوتبال میآمدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.