پیــش فــروش 5/3میلیــون بلیت

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

ســایت رسمی فروش بلیتهای جامجهانــی در اطالعیــهای صــادر کرد که در مرحلــه اول فروش بلیتبازیهــا، تاکنون 3میلیون و 694هزار و 204 بلیت پیشفروش شــده و هواداران تیمهای ملی مختلف اقدام به خرید بلیت کردهاند. مرحله بعدی پیشفروش بلیتهای جامجهانی 61نوامبــر 25( آبانماه) آغاز میشــود که در این تاریــخ چهره 01تیم صعودکنندهدیگرنیزمشخصمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.