ویدال از خداحافظی منصرف

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

آرتورو ویدال، ستاره سرشناس شیلی که بعد از ناکامی تیمملی این کشــور در صعود به جامجهانی در پیامی رســما از دنیای فوتبال ملی خداحافظی کرده بود، با انتشــار پیامی دیگر از این تصمیم منصرف شد! ویدال گفته است: «حاضر هستم که هر زمانی من را خواســتند با جان و دل برای تیمملی کشــورم بازی کنم. زمــان کناررفتن نیست، بلکه تا پایان ادامه میدهم. تنها مرگ ما رامتوقفمیکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.