نخبه ریاضی خواستگار مادرش راکشت

این پسر برای بررسی سن عقلیاش به پزشکی قانونی معرفی شد

Shahrvand Newspaper - - حـادثه - شهروند|

نخبه ریاضی که خواستگار مادرش را به قتل رسانده بود، برای بررسی سن عقلیاش در زمان جنایت، به پزشــکی قانونی معرفی شد. این پسر 7۱ســاله در جلسه محاکمه خود مدعی شــد که قصد قتل نداشته و در یک لحظه چاقو به مقتول برخورد کرده است.

ماجرا به روز ۵۱مرداد سال ۵9 برمیگردد. آن روز مرد ۲3سالهای به نام حسین، با ضربه چاقو به قتل رسید. بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و آنها برای بررسی موضوع راهی محل حادثه در یکی از خیابانهای رباطکریم شدند. با حضور ماموران و تحقیق از شاهدان مشخص شد که حسین پس از درگیری با یک پسر نوجوان به نام امیر، کشته شده اســت. بنابراین تحقیقات در این رابطه آغاز و درنهایت نیز امیر 7۱ساله از سوی پلیس دستگیر شد. تحقیقات از این پسر نوجوان نشــان داد که او یکی از نخبههای ریاضی است و در المپیاد ریاضی مقام کسب کرده است. امیر در همان تحقیقات نخســت به قتل حسین اعتراف کرد و درباره انگیــزهاش از این جنایت به ماموران گفت: «حســین مرتب مزاحم مادرم میشــد و میخواســت با زور با او ازدواج کند. برای همین با او درگیر شدم و ناخواسته او را کشتم.»

بــا اعترافات این پســر، وی صحنــه جنایت را بازســازی کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد. در جلســه محاکمه، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و در ادامه خواهر و برادرهای حسین تقاضای قصاص قاتل برادرشان را کردند. در ادامه امیر که در کانون اصالح و تربیت به ســر میبرد، در جایگاه ایســتاد و در دفاع از خودش به هیأت قضائی گفت: «چند سالی میشود که پدر و مادرم از هم جدا شــدهاند. من بــه همراه مادرم در رباطکریم زندگی میکردیم. چند وقت پیش از جنایت، متوجــه مزاحمتهای یک مرد غریبه برای مادرم شــده بــودم. این مــرد مرتب برای مادرم مزاحمت ایجاد میکرد و میخواست که با او ازدواج کنــد. من هم با مــادرم صحبت کردم و متوجه شــدم که او اصال قصد ازدواج یا ارتباط با این مرد را ندارد. برای همین به سراغ حسین رفتم و از او خواستم دست از ســر مادرم بردارد، ولی او به حرفهایم اهمیتی نــداد. برای همین با مادرم به کالنتــری رفتیم و از او شــکایت کردیم. با این حال دستبردار نبود تا اینکه شب حادثه وقتی به جشن تولد پدرم در اسالمشهر رفته بودم، حسین با من تمــاس گرفت و تهدیدم کرد که شــکایتم را پس بگیرم. با هم دعوایمان شــد و حسین هم به من ناســزا گرفت. میگفــت، باید یکمیلیون تومان به او پول بدهم تا دســت از سرمان بردارد. من هم عصبانی شــدم. او هم گفت که با هم قرار بگذاریم و حضوری صحبت کنیم. نیمههای شب با هم قرار گذاشــتیم و من هم همراه خودم یک چاقو برداشــتم تا در صورت لزوم از آن اســتفاده کنم. وقتی به محل قرار رفتم، ناگهان حسین که پشت بوتهها پنهان شــده بود، به من حمله کرد و درگیر شــدیم. مادرم آمد و مــا را از هم جدا کرد. میخواســتم به خانه برگردم که ناگهان حسین آجری را به ســمت من پرتاب کرد. بالفاصله برای دفاع از خودم چاقویی برداشتم و ناگهان پایم پیچ خورد. به زمین افتادم و نفهمیدم چطور شــد که چاقو به شکم حسین خورد. باور کنید قصد کشتن او را نداشتم. حسین با حرفهایش مرا تحریک و عصبانی کرد. نفهمیدم چطور شد که او را کشتم و االن هم پشیمان هستم.»

در ادامه جلسه مشاور کانون اصالح و تربیت نیز به قضات گفت: «متهــم جزو افراد منضبط کانون اســت و از نخبههای ریاضی بوده و در المپیادها هم شــرکت کرده اســت. او در کانون هم درس میخواند.»

ســپس وکیل متهم به قضات گفت: «موکلم هنــگام ارتکاب جرم زیر 8۱ســال بــوده، برای همیــن تقاضا دارم، مــاده ۱9 قانــون مجازات اســالمی جدید که برای محکومان زیر 8۱سال امتیاز قایل شــده اســت، برای وی اعمال و او از قصاص معاف شود.»

در ادامه هیأت قضائی وارد شور شد و درنهایت نیز درخواســت وکیل متهم را پذیرفت. به همین دلیل پســر نخبه برای بررسی ســن عقلیاش به پزشکی قانونی معرفی شد تا اگر کارشناسان اعالم کنند این پســر هنگام ارتکاب جرم حرمت عملی را که مرتکب شده نمیدانســته، از قصاص معاف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.