دو حادثه آتشسوزی در دو نقطه از شهر اصفهان

Shahrvand Newspaper - - حـادثه - شهروند|

دو حادثه آتشســوزی در بافت تاریخی ریسمان میدان امام علی(ع) و انبار چوب شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان رخ داد که پسازچندینساعتتالشآتشنشانان،مهارشد.

محمد شریعتی، سخنگوی ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداریاصفهانبااشارهبهآتشسوزیدربافتتاریخیبازارریسمان میدان امام علی(ع) گفت: «ساعت6۵:۱۲ پنجشنبه با اعالم خبر حریق مغازه لباسفروشی واقع در میدان امام علی(ع) بازار ریسمان اصفهان و با توجه به حساسیت موقعیت حریق بالفاصله اکیپ ایستگاههای 9 و 7۱ در رینگ اول به محل اعزام و ایســتگاههای 4 و 7 هم در رینگ دوم پشتیبانی به همراه افسر کشیک وقت راهی محل شدند. پس از رسیدناکیپاعزامیبهمحل،آنهاشاهدحریقدرمغازهلباسفروشی بودند که با عکسالعمل سریع توانســتند حریق را اطفا و از سرایت به سایر نقاط جلوگیری کنند. این آتشسوزی با توجه به مجاورت مغازه باکاربریهایمخاطرهآمیز،بافتتاریخیوهمچنینسقفهایچوبی میتوانستخسارتهایجبرانناپذیریرابهبنایتاریخیوارزشمند بازار وارد کند که با حضور بهموقع اکیپ آتشنشــانی، حریق اطفا و از سرایت به دیگر نقاط جلوگیری شد. این حریق خسارت جانی نداشت و علت آن توسط کارشناسان پیشگیری از حریق این سازمان درحال بررسیاست.»

وی در ادامه به حادثه آتشســوزی در انبار چوب شهرک امیرکبیر اصفهان هم اشاره کرد و گفت: «حدود ساعت 6۱:۲۲ روز پنجشنبه با اعالم خبر حریق انبار الوارهای چوب واقع در شاهپور جدید، بالفاصله اکیپ ایســتگاههای ‪8۱ ۲۲، 0۱،‬ و ۱۲ با پشتیبانی 8دستگاه خودرو اطفائیه فوق سنگین و سنگین، یک دستگاه خودرو آبرسان و خودرو حامل دستگاه تنفســی به همراه مدیر منطقه 3 عملیاتی و افسران کشیک وقت و۲ دستگاه لودر راهی محل مذکور شدند. پس از رسیدن اکیپ اول و بررســی محل، مشخص شــد که حریق سنگین در انبار الوارهای چوب رخ داده است. بهدلیل حرارت زیاد و دود ناشی از حریق همچنین وجود مواد مشتعل در محل، احتمال سرایت به دیگر نقاط و ریزش سقف انبار وجود داشت که بالفاصله اکیپهای عملیاتی برای جلوگیریازگسترشحریقاقدامکردند.باتالشآتشنشاناندرهمان دقایق ابتدایی حریق تحتکنترل و اطفا قــرار گرفت و پس از حدود 4ساعتپاکسازیوازسرایتبهدیگرنقاطجلوگیریشد.»

شریعتی با تأکید بر اینکه در کارگاههایی که با مواد قابل اشتعال سر و کار دارند ایمنی باید حرف نخست را بزند، ادامه داد: «این انبار یکبار هم در ســال ۵9 دقیقا دچار چنین حریقی شده بود که باید علت این حریقبهطوردقیقمشخصوازچنینمواردیجلوگیریشود.باتوجه به اینکه همزمان دو حریق ســنگین و پرمخاطره در دو نقطه از شهر اتفاق افتاده بود، ستاد فرماندهی آتشنشانی توانست هر دو حریق را فرماندهیوکنترلکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.