خشمهای آنی و قتلهای ناخواسته

Shahrvand Newspaper - - حـادثه -

سعید خراطها، آسیبشناس اجتماعی درخصوص خشمهای لحظهای و عدم مهارت کنترل خشــم با توجه به این پرونده به «شــهروند» گفت: «قتلهای لحظهای بیشتر در پروندههاییرخمیدهدکهبینافراددرگیریوپرخاشگریصورتمیگیردوافرادباتوجهبه عدمکنترلومهارتخشمدستبهجنایتناخواستهمیزنند.افرادبایدابتداموقعیتهایی را که در آن قرار میگیرند، بشناسند تا بتوانند در زمان حضور در شرایط پرخطر خشم خود را کنترل کنند. در هر صورت امروزه قتلهایی که اتفاق میافتد و زیاد نیز شــده ناشــی از درگیریاستکهدرآنافرادقصدکشتنیاقتلندارندوتنهابهدلیلشرایطیکهدرآنقرار گرفتهاندوباتوجهبهخشمیکهآنهارافراگرفتهدستبهاقدامیمیزنندکهپسازآندیگر پشیمانیفایدهایندارد.مهارتکنترلخشماساسایکیازآموزشهاییاستکهدرزندگی توصیه میشود افراد آن را بیاموزند و در گروههای مختلف زنان، مردان، نوجوانان، جوانان و در دانشگاهها آموزش دهند تا افراد در صورت قرار گرفتن در محل و موقعیتهای خطرناک خشم خود را کنترل کنند تا شاهد چنین رویدادهایی نباشیم. بهطور مثال در این پرونده همانطورکهگفتهشدهاستعاملجنایتابتدابارانندهخودروطرحدوستیریختهوهیچ خصومتیباوینداشتهوزمانیکهدربرابرفحاشیوناسزاگوییمردشیشهایقرارمیگیرد باتوجهبهخشمآنیکهدرویرخمیدهدوبهدلیلعدمکنترلخشمباقفلفرمانبهسمت رانندهجوانحملهکردواینجنایترارقمزد.اگرعاملجنایتدرزمانخشم،محلراترک میکرد یا چند قدمی از صحنه دور میشد تا خشمش آرام گیرد این جنایت رخ نمیداد. در صورت قرار گرفتن در این صحنهها افراد میتوانند با دور شدن از محل درگیری یا سکوت دربرابرصحبتهایاناسزاگوییهاازبروزاتفاقاتبعدیجلوگیریکنند.پروندههایقتلکه امروزه و ناخواسته رقم میخورد به دلیل عدم مهارت کنترل خشم است و اگر افراد از قبل آموزشهایمهارتخشمرافراگیرندچنینپروندههاییتشکیلنمیشود؛پروندههاییکه اگریکطرفازدعوادربرابردیگریسکوتیامحلراترککندچنیناتفاقاتیرخنمیدهد. اگر درگیری داخل خانه باشــد در صورت امکان از خانه خارج شوید یا در غیراینصورت با رفتن به محل دیگری اجازه دهید لحظاتی بگذرد تا خشم پایان گیرد. چون در این صورت میتوانیدعاقالنهوبهدرستیتصمیمبگیرید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.