مهار آتش در زیرزمین مشترک 2 ساختمان مجاور هم

Shahrvand Newspaper - - حـادثه - شــهروند|

آتشســوزی در زیرزمیــن مشترک دو ســاختمان مجاور یکدیگر که به عنوان کارگاه جوراببافی مورد استفاده قرار میگرفتند از سوی آتشنشانان مهار شد.

جــالل ملکــی، ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری تهــران در مورد آتشســوزی ایــن کارگاه جوراببافی گفت: «این آتشســوزی ساعت 9۱:0۲ در کارگاهــی در خیابــان خیام رخ داد که پس از آن نیروهای آتشنشانی از سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.»

سخنگوی ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران در مــورد جزییات محل آتشســوزی نیز گفت: «دو باب منزل دو طبقه قدیمی در مجــاورت یکدیگر قرار داشــتند که زیرزمین آنها مشــترک بود و حدود 300 متر وسعت داشت. از این محل به عنوان کارگاه تولید جوراب اســتفاده میشد و بخشــی از آن نیز به عنوان انبار نگهداری جوراب مورد استفاده قرار میگرفت. شرایط بهگونهای بود که حتــی در طبقات باالیی و راهروها نیز اجناس انبار شــده بودند. تقریبا بخــش زیــادی از زیرزمین بهویــژه بخش کارگاهــی شــعلهور بــود و دود زیــادی از زیرزمین به بیرون متصاعد میشــد و آتش در حال ســرایت به طبقات باالیی و اجناس انبار شده بود. بنابراین آتشنشانان بهسرعت عملیات را در هر دو ســاختمان آغاز کردند و موفق شــدند با کنترل آتش از سرایت آن جلوگیری کنند.»

سخنگوی ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران با اشــاره به اینکه عملیات در ســاعت 33:۲۲ به پایان رسید، ادامه داد: «ساختمان ایمنسازی شده بود و دودها تخلیه شــدند و آتش به صورت کامل مهار شــد. در این حادثه به کســی آســیب نرسید و پس از پایان عملیات محل به عوامل انتظامی تحویل داده شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.