دﺷﺖ ﺳﻮﮔﻮار

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

ﻣﺮدم داﻏﺪﯾﺪه روﺳﺘﺎﻫﺎى دﺷﺖ ذﻫﺎب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از دو روز ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻫﺎ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن 432 ﻧﻔﺮ و7 ﻫﺰار و 817 ﻣﺠﺮوح ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﺻﻔﺤﻪ51

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.