رئیسجمهوری دیروز در بازدید از مناطق زلزلهزده کرمانشاه مطرح کرد: دولت، مردم ونیروهای مسلح درکنارآسیبدیدگان زلزله

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

شــهروند| دیروز رئیسجمهوری همانطور که وعــدهاش را داده بود برای بازدیــد از مناطق زلزلهزده و نظارت و بررســی روند امدادرســانی به زلزلهزدگان در شهرهای استانهای غربی کشــور و دیدار با مردم و آسیبدیدگان وارد کرمانشاه شــد. حسن روحانی در فرودگاهکرمانشاهدرجمعخبرنگارانسخنگفتوبعد از آن در جمع مردم سر پل ذهاب حاضر شد و در ادامه به جلسه شورای اداری کرمانشاه رفت و بعد از این نشست با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مصدومان زلزلهعیادتکرد.

مسئولاصلیبازسازی،بنیادمسکناست

رئیسجمهوری به محض ورود به فرودگاه در جمع خبرنگاران حاضر شــد و گفت: دیدار با مردم قهرمان کرمانشــاه همیشــه جزو آرزوهای من بــود، اما دلم نمیخواست در چنین شــرایطی باشد که مردم امروز غمدار و دچار مصیبت باشــند و امیدواریم در روزهای خوش و افتتاح طرحها خدمت مــردم عزیز و قهرمان این دیار بیاییم که همواره مرزبان خوبی برای کشــور عزیز ایران بودند. رئیسجمهوری با ابراز تســلیت به خانوادههایی که عزیزان خود را در این زلزله از دســت دادند و آرزوی سالمتی برای مجروحان گفت: این درد و رنجی برای همه ایرانیان بــود و به نمایندگی از ملت ایران به مردم کرمانشاه تسلیت گفته و به آنان میگویم که همه مردم ما در کنار کرمانشــاه هستند. روحانی با تأکیدبراینکه«هیچایرانینیستکهامروزبهفکرمردم کرمانشاهنباشد»،اظهارکرد:کسانیکهاقواموبستگان خود را از دســت دادهاند و آنهایی که در بیمارستانها بستری هســتند و خانه و زندگی خودشان را از دست دادهاند، همــه باید در کنــار یکدیگر بــرای رفع این معضالت تمام توانمان را بکار بگیریم. رئیسجمهوری با قدردانی از ملت ایران برای همدلی و کمکهایشــان گفت: باید از همه ملت ایران اعم از دولتی؛ نظامی اعم از ارتش، سپاه و بســیج؛ هاللاحمر، نهادهای امدادی، بنیاد مسکن و وزارتخانههای بهداشت، کشور، راه و نیرو و همه آنهایی که تالش کردند در این روزها مشکل آب، برق و جادهها را حل کنند و مردم را از زیر آوارها نجات دهند و به بیمارستانها برســانند و همچنین از امداد هوایی تشــکر کنم. هواپیماها و بالگردها در این روزها تالش فوقالعادهای انجام دادند و اگر پرواز این بالگردها در دیروز و امروز نبود، مسلما روند کمکرسانی خیلی سختتر و مشکلتر میشــد. رئیسجمهوری با بیان اینکهمسئولاصلیبازسازیبنیادمسکناست،گفت: خواهش میکنم همه مقامات دولتی و نظامی و همه خیرینوسمنهایمردمیبهبنیادمسکنکمککنند وکارجداگانهایانجامندهندالبتهبرایخدماتمدرسه وغیرهمیتوانندبرنامهریزیوتالشکنند.دکترروحانی با اشــاره به اینکه مردم باید خانههایشان را بازسازی کنند و دولت باید کمک بالعوض و وام را در اختیار آنها قرار دهد، اظهار کرد: دولت در این روند تسریع خواهد کرد تا در حداقل زمان ممکن کار انجام شــده و مردم آسیبدیدهاززلزلهبتوانندسامانپیداکنند.

دولتوامبلندمدتمیدهد

رئیسجمهوری همچنین دیروز در جریان سفر به استان کرمانشاه با حضور در شهرستان سرپل ذهاب، از مناطق زلزلهزده در این شهرستان بازدید و با مردم این منطقه دیدار و گفتوگو کرد. روحانی در اجتماع مردم شهرستان سرپل ذهاب ضمن تسلیت به خانوادههایی که عزیزان خــود را در حادثه زلزله از دســت دادهاند و آرزوی شفای عاجل برای آسیبدیدگان گفت: دولت برای بازسازی منازل و کمک به زندگی آسیبدیدگان و کسانی که منازل آنها در این حادثه در شهر یا روستا دچار خسارت شــده، کمک بالعوض و وام بلندمدت اعطا خواهد کرد. حســن روحانی روز سهشنبه در این دیدار با قدردانی از مردم استان کرمانشاه و سراسر ایران که در این حادثه همچون همیشه در کنار هم بوده و به یاری یکدیگر پرداختند، اظهــار کرد: باید همچنین از تالشهای نیروهای امدادرسان و نیروهای مسلح برای کمک و امدادرسانی به زلزلهزدگان قدردانی کرد. دولت همه امکانات خود را برای کاهش سریع مشکالت مردم بسیج کرده است. روحانی با اشاره به نیاز مردم به چادر و امکانات زندگی موقت در مناطق زلزلهزده گفت: عصر امروز ســتاد بحران در کرمانشاه تشکیل و بودجه الزم برای بازسازی و جبران خسارتهای واردشده به مردم اختصاص داده خواهد شــد. رئیسجمهوری تصریح کرد: بنیاد مسکن انقالب اســالمی تمام توان خود را برای بازسازی منازل مردم به کار خواهد گرفت و همه دستگاههای مســئول نیز این بنیاد را کمک خواهند کرد. رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه بهطور مستمر روند امدادرســانی و جبران خسارات مردم این منطقه را پیگیری خواهد کــرد، ادامه داد: بیمارســتانهای تهران، کرمانشاه و استانهای معین برای ارایه خدمات درمانی فوری به مصدومان این حادثه بســیج هستند. دکتر روحانی با اشــاره به اینکه در این حادثه برخی ســاختمانهایی که به صورت تعاونی و دولتی ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمی میگذرد، تخریب ودچارحادثهشدهاند،گفت:بایداشکاالتوکاستیهای موجوددرساختاینبناهابررسیشودودولتمطمئنا این مســائل را دنبال و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد. رئیسجمهوری تأکید کرد: دولت مردم را تنهــا نمیگذارد و ما بهعنوان خــادم مردم در کنارتان خواهیم بود. دکتر روحانی گفت: ۱۱هزار خانه روســتایی و حدود ۰۰۵۴ خانه شــهری در این زلزله تخریب شده و نیاز به ســاخت ۰۳هزار مسکن جدید داریم. زلزلهضعفهایماوسازههایمانرانشانداد حسن روحانی بعد از سفر به سر پل ذهاب در جلسه شورای اداری کرمانشاه حضور یافت و گفت: اتفاقاتی مانند زلزلــه امتحان و آزمایش الهی اســت که ما در جایگاه بنده خدا به همه ابعاد آن واقف نیســتیم. وی افزود: این یک آزمایش الهی است برای دولت و همه نهادهای دیگر و ضعفهای ما و سازههای ما را نشان میدهد. رئیسجمهوری در ادامه گفت: در ماجرای سیل شمال کشــور وقتی آنجا رفتم استاندار آنجا گفت ما نیاز به اسکان موقت پیدا نکردیم. اقوام و قوم و خویش مردم به یکدیگر اسکان دادند و گفتند اجازه نمیدهیم اسکان موقت برای اینها داشته باشید. وی در عین حال با اشاره به زلزله اخیر گفت: البته آزمایش مهمتری برای ماست که باید بحران را مدیریت کنیم. رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه شورای تأمین باید امنیت را تأمین کند، گفت: مدیریت بحران هم باید بحران را کنترل کند. در مجموع هم شخص استاندار مسئول است. وی با بیان اینکه مسأله امنیت بسیار مهم اســت، تصریح کرد: وزیر بهداشت، وزیر کشور و بقیه میگویند برای کارمــان امنیت میخواهیم. روحانی همچنیــن گفت: گزارشهایــی که به من میدهنــد، میگوید امکانات به اندازه کافی هســت ولی ما مشــکل توزیع داریم. وی افزود: گفتند مثال محمولهای برای جای دیگر میرفتــه اما در میان راه برای افراد دیگری تخلیه شده است. این باید مدیریت شــود. رئیسجمهوری با اشاره به حضورش در جمع مردم زلزلهزده ســرپل ذهاب گفت: من امروز که در میان مردم بودم حقیقتا کسی توقع عجیب و غریبی نداشتوعمدهتوقعاتدربارهنیازهایاولیهاست.

دولتدرصددبرطرفکردنخسارتهاست

رئیسجمهــوری کــه مشــخص بــود در جریان جوســازیها و اخبار خارج از حوزه بحــران زلزله قرار داشت، به این موضوع نیز واکنش نشان داد و ادامه داد: رقم خسارتها چه شهری و چه روستایی باید مشخص شــود. تخریبهای صددرصدی باید مورد نظر باشد. روحانی تأکید کرد: بنیاد مســکن باید میزان وامها و کمکهای بالعوض را پیشنهاد کند و آقای نوبخت به هیأت دولت بیاورد تا بررسی کنیم. وی با تأکید بر ایجاد هرچهسریعترمحلهایاسکانموقتتأکیدکرد:برای در اختیار گذاشتن چادر سختگیری نکنید. اینکه در بازدید هوایی دیدم چادرها مقابل خانه افراد اســت کار خوبی است. این ما را هم از زدن اردوگاه بینیاز میکند، همامنیتمیآورد.رئیسجمهوریادامهداد:مابایدهر چه میتوانیم کار را به مردم بسپاریم؛ نه ما انجام بدهیم. این مسکنمهرها را دیدیم که در کنار خانههای مردم بود. خانهها خراب نشــده بودند اما مسکن مهر خراب شدهبود؛گرچهوقتایننیستمچهمدیگررابگیریم.

دستوروزیرکشوربرایتأمیننیازهای

ضروریزلزلهزدگان

وزیــر کشــور کــه از روز اول حادثــه به دســتور رئیسجمهوری به اســتان کرمانشاه ســفر کرده، بر ضرورتحلمشکالتآبوبرقزلزلهزدگانتأکیدکرد و گفت: باید فرمانداران، بخشداران و تمامی دستگاهها

هماهنگ کنند تا چادر به تمامی زلزلهزدگان برســد. عبدالرضا رحمانیفضلی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران کرمانشــاه امدادرسانی به مصدومان و مجروحان زلزله را کار بزرگ و ســختی توصیف کرد و گفت:اینزلزلهحادثهایعظیمودارایابعادگستردهای اســت. ما باید تمام تالشمان را برای امدادرســانی و آبادکردن این مناطق به کار ببندیم. وی با بیان اینکه روستاهای زیادی طی این زلزله آسیب دیدهاند، گفت: بهتمامیفرماندارانوبخشدارانابالغکردمکهحتمادر حوزه مسئولیتی خود به شکل زمین یا هوایی از مناطق زلزلهزده بازدید کرده و گــزارش آن را اعالم کنند. وی با بیان اینکه وضع توزیع چادرها خوب نیست، گفت: ما درخواست ۰2هزار چادر داریم. در این جلسه گفته شد که ممکن است برخی چادرها را بردارند به نظر من به عنوان رئیس ستاد بحران کشــور ایرادی ندارد و هر چه میتوانید چادر بــه این مناطق بیاورید. هر خانواده زلزلهزده باید حداقل یک چادر داشته باشد و حاال اگر برخیبدونآنکهنیازداشتهباشند،چادریبرمیدارند اوال که تعدادشان بسیار کم است و دوم اینکه اهمیتی نداردوبایدبرایتمامیزلزلهزدگانچادربیاوریم.

پیاموزیرکشوربهاستاندارکرمانشاه

عبدالرضارحمانیفضلیدرپیامیبههوشنگبازوند، استاندار کرمانشاه تأکید کرد: با عنایت به جانباختن و مصدومیت جمعی از هموطنان عزیز در جریان زلزله اخیر که موجب حزن و انــدوه فراوان و ابراز همدردی و همبستگی آحاد مردم عزیز در اقصی نقاط کشور شد، مقتضی است ضمن اعالم مراتب همدردی و تسلیت مجدد اینجانب به مردم خوب، شریف و قهرمان استان کرمانشاهبهویژهخانوادههایمصیبتدیده،باهمهتوان و کار و تالش بیوقفه، همــه ظرفیتها و امکانات را در کمکرســانی، امدادونجات، درمان مصدومان، اسکان آسیبدیدگان، تســکین آالم خانوادهها و آمادگی در برابر پسلرزههای احتمالی در اسرع وقت بسیج کنید تا انشاءاهلل پس از انجام عملیات امدادونجات و اسکان اضطــراری در کوتاهترین زمان کار بازســازی مناطق آسیبدیده آغاز شــود. در ادامه این پیام تصریح شده اســت: بدیهی است ســازمان مدیریت بحران کشور، استانهای معین و سایر استانداریها و همچنین سایر دستگاهها و نهادهای مسئول هر گونه همکاری و تالش در جهت تسریع در عملیات امدادرسانی و برگرداندن اوضاع به شرایط عادی را با آن استانداری بعمل خواهند آورد. اعزامنمایندگانرئیسقوهقضائیهبهمناطق

زلزلهزده

همزمان با انتشار این اخبار، مدیرکل روابطعمومی قوه قضائیه هــم از اعزام نمایندگان رئیس دســتگاه قضائی به مناطق زلزلهزده غرب کشــور جهت بررسی وضع حادثهدیدگان و نظارت بر نحوه خدمترســانی خبر داد. حسن رحیمی با اشــاره به دستور رئیس قوه قضائیه به روسای کل دادگستریهای مناطق زلزلهزده غرب کشور برای تأمین امنیت این مناطق و همچنین تسریع در رســیدگی به وضع حادثهدیدگان تصریح کرد: در پی حادثه تأســفبار زلزله اخیر در غرب کشور که موجب جانباختن و مصدومشــدن تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان شــد، به دستور حضرت آیتاهلل آملیالریجانی، هیأتی متشــکل از معاونان رئیس قوه قضائیه به سرپرستی آقای کهزادی، معاون رئیس قوه قضائیه صبح دیروز وارد کرمانشاه شد. وی افزود: هیأت اعزامی در حال حاضر جهت بررســی و اطالع از نحوه کمکرسانیوهمچنیننظارتبرآخرینوضعامنیتی وانتظامیمناطقزلزلهزدهدراینمناطقحضوردارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.