مخالف حضور گزارشگر ویژه در ایران هستیم

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

رئیسقوه قضائیه:

رئیس قوه قضائیه در نشست اعضای ستاد حقوق بشــر با بیان اینکه مجموعه کارهــای جمهوری اسالمی در زمینه حقوق بشــر به لحاظ تقنینی و نظارتی باید تبیین شود، تصریح کرد: یکی دیگر از مســائل مورد بحث ما، مسأله گزارشگر ویژه حقوق بشراستکهمااصلومبنایانتصابچنینشخصی را قبول نداریم. عالوه بر این گزارشهای گزارشــگر ویژه فاقد استنادات الزم و بدون متدولوژی است. هر آنچه که از سوی ضدانقالب، منافقین و افراد فراری به عنوان ادعا مطرح شده به شکل یک سند در این گزارشها مشاهده میشود که هر کدام از گزارشها نیز از گزارش قبلی، شدیدتر و تندتر است. بر همین مبنا، اوال به طور کلی مخالف حضور گزارشگر ویژه درایرانهستیموثانیامذاکرهبااینشخصدرخارج از کشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد و ببینیم که چنین مذاکرهای تأثیری در رویه نادرست آنها دارد یا نه؟آملی الریجانی با تأکید بر ضرورت تقسیم کار اعضایستادحقوقبشربهعنوانیکستادفراقوهای و فعالیت هر چه بیشتر رسانهای، تصریح کرد: ما باید هجمههای فنی حقوق بشــری علیه غرب داشته باشیم و منتظر هجمههای آنها نباشیم تا منفعالنه صرفاپاسخدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.