سه عضو جدید شورایعالی آمایش سرزمین منصوب شدند

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری| رئیسجمهوری سه عضو جدید شورایعالی آمایش ســرزمین را منصــوب کرد. رئیسجمهــوری در حکمی بیژن نامدار زنگنه، رضا اردکانیان و محمد شــریعتمداری وزیران نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت را بهعنــوان «عضو شــورایعالی آمایش سرزمین»منصوبکرد.درمتنحکمحجتاالسالم حسن روحانی خطاب به وزرای نفت، نیرو و صنعت آمده اســت: در اجرای تبصره (۳) ماده )۳2( قانون احکام دایمی برنامههای توســعه کشــور مصوب ۰۱.۱۱.۵9۳۱ مجلس شــورای اسالمی و نظر به شایســتگی، تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم بهعنوان «عضو شورایعالی آمایش سرزمین» منصوب میشوید.امید است با استفاده از توان علمی و فنی خویش، در استقرار کامل نظام راهبری توســعه ســرزمین و نظارت بر اجرای آن تالش همه جانبه، مبذول دارید.توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسألت مینمایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.