ارتش و سپاه در کنار هم به کمک زلزلهزدگان غرب شتافتهاند

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایسنا| امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به آخرین وضع امدادرسانی به زلزلهزدگان گفت: ارتش و سپاه در کنار هم به امدادرسانی مناطق زلزلهزده غرب شتافتهاند و از اولین ساعات این حادثه تلخ، در کنار مردم حضور داشــتند.فرمانده نیروی زمینی ارتش دراینباره افزود: تیپهای واکنش ســریع و امداد و نجات، هوانیروز و تیم مجهز پزشــکی از ارتش با حضور در منطقه، بخش عظیمی از ماموریت خود را آغاز کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.