اقدام دادستانی مبنی بر توقیف «کیهان» مطابق قانون بود

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

انتخاب| جعفریدولتآبادی در مورد اظهارات احمدتوکلیمبنیبرغیرقانونیبودنتوقیفروزنامه کیهانتوسطدادستانیتهراناعالمکرد:دادستانبا توجه به ظرفیت قانونی میتواند در این زمینه اقدام کند. جعفریدولتآبادی در مــورد اظهارات احمد توکلیمبنیبرغیرقانونیبودنتوقیفروزنامهکیهان توسط دادستانی تهران اعالم کرد: دادستان با توجه به ظرفیت قانونی میتواند در این زمینه اقدام کند. جعفریدولتآبادی با اعــالم اینکه درحال حاضر استان تهران از حیث تعداد محکومان جرایم مرتبط با موادمخدر و روانگردان در صدر استانهای کشور قرار دارد، اجرایی کردن قانون جدید را اقدام مهمی دانســت که نیازمند برنامهریزی اســت. دادستان تهران در مورد مهدی خزعلی گفت: نامبرده و پیرو درخواست مرخصی، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصی اســتفاده کرد، اما علیرغم تعهد قبلی خود، همســر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداری کرد که توسط مأمورین پلیسمجددابرایتحملحبسبهزندانمعرفیشد. دادستان تهران در مورد ادعای برخی افراد مبنی بر ارتباط محکومیت احدی از وکال با پرونده متهمان طیف احمدینژاد اعالم کرد وکیــل مذکور دارای شــاکی بوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکور و پرونده جریانــی در دادگاه کارکنان دولت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.