استانداردسازی یک اولویت مهم در برنامه ۴ساله وزارت دفاع است

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایلنا| وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح توجه به استانداردسازی رایکی از اولویتهای مهم وزارت دفاع در برنامه ۴ســاله اعالم کــرد و گفت: سطح استانداردسازی را از سطح سازمانی به سطح برونسازمانیوملیتوسعهخواهیمداد.امیرسرتیپ امیرحاتمیدرچهاردهمینجلسهشورایاستاندارد و کیفیت وزارت دفاع با بیان اینکه در حوزه کیفیت و استاندارد نیاز به تالش مضاعفی داریم، اظهار کرد: نیروهای مسلح باید بتوانند با توجه به شرایط کشور و منطقه، مأموریتهای مهم محوله را با محصوالت و دستاوردهای دفاعی باکیفیت و استاندارد به انجام برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.